ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
The fourth session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development

The fourth session of the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกากรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP) Press Releases Home 5 หมวดหมู่: Press...
Newly appointed Permanent Representative of Sri Lanka, Ambassador C. A. Chaminda I. Colonne reassured Sri Lanka’s commitment to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Newly appointed Permanent Representative of Sri Lanka, Ambassador C. A. Chaminda I. Colonne reassured Sri Lanka’s commitment to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri LankaBangkok, Kingdom of Thailand Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic andUnited Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)...