ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Information on Sri Lankan citizens who were living in partially resettled/non- resettled areas
Embassy Press Releases / Special Notices
Information on Sri Lankan citizens who were living in partially resettled/non- resettled areas

in Jaffna, Kilinochchi and Mannar Districts in the Northern Province and are currently living overseas is being collected by the Election Commission to register their names on the Electoral Register.

Sri Lankans who were living the particular areas and are currently living in Thailand, Lao PDR and Cambodia can submit the duly filled NC/F format by email to the Embassy ( slemb.bangkok@mfa.gov.lk) before 01 February 2021. More information: revision-of-electoral-registers-2020