ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
Her Excellency Mrs. C. A. Chaminda I. Colonne

นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย
และผู้แทนถาวรของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

(ได้รับการรับรองพร้อมกันกับราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

จมินทะ โกโลนเน เริ่มอาชีพนักการทูต ซึ่งเข้าร่วมฝ่ายบริการต่างประเทศศรีลังกาในปี พ.ศ. 2541

ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรไทย เธอดำรงตำแหน่งอธิบดีตะวันออกกลางของกระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2564) และอธิบดีตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ (พ.ศ. 2559-2561)

ตำแหน่งของเธอในศรีลังกา ได้แก่ อธิบดีแอฟริกา (พ.ศ. 2554-2556) ผู้อำนวยการแอฟริกา (พ.ศ. 2551-2554) กระทรวงการต่างประเทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2547-2548) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกงสุล (พ.ศ. 2546) -2547) และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองภาคตะวันออก (2541-2543) กระทรวงการต่างประเทศ

ตำแหน่งในต่างประเทศของเธอ ได้แก่ รัฐมนตรี/รองหัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี พร้อมการรับรองมาตรฐานสวิตเซอร์แลนด์ (พ.ศ. 2556-2559) ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการระดับสูงศรีลังกาในกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย (พ.ศ. 2548-2551) และเลขานุการเอก / เลขาธิการโทของสถานทูตศรีลังกาในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย (พ.ศ. 2543-2546)

ในระหว่างดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาที่คณะกรรมาธิการระดับสูงศรีลังกาในกรุงนิวเดลี เธอยังดำรงตำแหน่งเลขานุการของมูลนิธิอินเดีย-ศรีลังกาอีกด้วย

เธอสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตววิทยาพิเศษ) จากมหาวิทยาลัยโคลัมโบ และดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมโบ (พ.ศ. 2539-2541) ก่อนที่จะเข้าร่วมการบริการต่างประเทศศรีลังกา

เธอยังเป็นอดีตลูกศิษย์ของวิสาขวิทยาลัย เมืองโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

เธอแต่งงานกับนายสตีเฟ่น เสนานายัคคี เจ้าหน้าที่รัฐบาลศรีลังกา

งานอดิเรกของเธอ ได้แก่ การดูนกและการอนุรักษ์สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งโบราณคดีสำหรับคนรุ่นใหม่