ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

การจดทะเบียนเกิดบุตร (ขอสูติบัตรไทย) และจดทะเบียนสัญชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม – https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=5

Registration Process

การส่งใบสมัคร

จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเอกสารต้นฉบับไปยังสถานเอกอัครราชทูตและเอกสารต้นฉบับจะถูกส่งคืนหลังจากการตรวจสอบ

หากไม่ได้ทำการจดทะเบียนการเกิดในประเทศที่เกิด และบิดามารดาอาศัยอยู่ในศรีลังกา ประกาศการจดทะเบียนการเกิดจะถูกส่งต่อไปยังห้องทะเบียนกลาง ของกรมทะเบียนทั่วไป Maligawatte โคลัมโบ 10 (ก่อนเข้าห้องทะเบียนกลาง ผู้สมัครควรไปที่ กองการกงสุล ของกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร Ceylinco โคลัมโบ 01 เพื่อชําระค่าธรรมเนียม)

หากประกาศถูกส่งไปที่ห้องทะเบียนลาง ฝ่ายทะเบียนทั่วไปแล้ว ต้องทำการชำระเงิน 3900 ริงกิตศรีลังกาให้แก่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและนำใบเสร็จไปยื่นที่ห้องทะเบียนกลางสำหรัลการจดทะเบียนและการออกสูติบัตร ควรจัดทําเอกสารชุดเดียวกันที่ระบุข้างต้นให้กับกองกงสุลและห้องทะเบียนกลาง

ห้องทะเบียนกลางและกองกงสุลเปิดทำการเวลา 09.00 น. – 15.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่สามารถไปติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูตได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสำหรับการรับคำแนะนำเป็นรายกรณี

การไปติดต่อที่สถานเอกอัครราชทูต:

ส่งใบสมัครไปที่กองกงสุลศรีลังกาด้วยตัวเอง กองกงสุลเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ยื่นใบสมัคร/เอกสาร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.30 น.

รับเอกสาร ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.15 น.

ที่อยู่:

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ชั้น13 75/6-7 ตึกโอเชี่ยน 2 (Ocean Tower2) ซอย19 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ติดต่อ