ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

รายละเอียดรายชื่อชาวศรีลังกาในไทยที่อนุญาตให้ทำการเผยแพร่รายชื่อบนเว็บไซต์สถานทูต

A

นางสาวประนามิ ดาชิกา อะเบวิครัมมา
นาย อับดุลคาเดอร์ มูฮัมหมัด ซารูฟ (อะครัม ซารูฟ)
ศาสตราจารย์ ป. อับดุล สลาม
นางสาว อลุธดูเว ฮิวเก ฮาชิ ทารังกิกา สิริเสนา
นายอัทนายาคา มุดียันเสลาเก อินดราจิต อุดายา คูมารา
นายรัชมินดา อัทนายาเค

B

C

นางสาวโอชินิ จันดราเสนา

D

นายสุจิวา เดวะราจา
นาย
ดอน เดมาทาเกชิรัน มะดาวา

E

นาย เอคะนายาเค มูดิยันเสลาเก ปทุม สะมีรา เอคะนายาเค

F

นายยาซิรุ สุฮาร์ชานา

G

นายจานิธ ฮิโรชา กัลเลจ
นายวิฑูรา ยโชธา
กาเมจ
นางสาวอิชานิ ดิหาระ กูนาเสคาระ
นายนาลิน กุนาวาดานา

H

นางสาว ฮาธิรินเกโดนา ซันดาลี คาวิชคา
นายรานิธ เฮ็ทเทียรัชชิ
นางสาวเฮวาซัม อุดุมุลลาเก เอรานดี อิมาชา

I

J

นายดอน ดิลัน มาริโอ จายาโคดี้
นางมาเรีย ชานทัล แจคเกอลีน จายาโกดี
นางชานิกา จายาสิงหะ

K

นางสาว กันดาวัตเตเวดาราลาลาเก ธิลินิ เชธะนา
นายอาชาน เอรานกา คุดาบาลาเก
นายคุมาเรสัน สินนะธุไร
นายวาจิรา ชานิล คุรุปปุ

L

M

นางสาวมหามารักกะลาเก มารี รุวิชิกา เชฮาลี จายาวาเดนา
นายชาริธ นะดีรา มัลลิการัทชี
นางสาวมาราสิงหะ วาดิเก เดียนา ซันดามาลี
นางสาวโรชาลี ราชิกา แมคลัทเชอร์
นายมูฮัมหมัด ฟาโรซ มูฮิเซน
นาย
เอ็ม.ซี.เอ็ม. เฟโรซ (โซโลปอง)

N

นางสาวอาชะนา ชานิ อาโสกัน นานายัคคารา
นางสาวรุวินี
นานายัคคารา

O

P

นายพาฮาลาวัตทะเก ดอน ซันจีวา
นายเทเร็นเซ คอนราด ไพวา
นางสาวนาโวดี กิมานิ พีริส
นางสาวรันจิกา ลาลานี เพเรร่า
นางสาวสุจานิ เพเรร่า
นายสิงกัปปุลี มุดาลิเก ดอน จันดานา รานาพริยา สุจัธ เพเรร่า
นางสาวโปคุนี บิราลาลาเก คัชวี ชานายา มัลลิคารัธนา
นายโปคุนี บิราลาลาเก คุชาน ชลิธา มัลลิคารัธนา
นายฮาสิธา พรีมารัทเน

Q

R

นายเอเยช ราชาปักษา
นายไทรอนเน รุคมัล ราชาปักษา
นาย
รัธนายาคามุดียันดสลาเก สมันธา คุมาระ ราชาปักษา
นายรัมบุคคานา บาดัลเก วิราจ จินทะกา โดกลาส
นายสวินดา ระนาธันกา
นายรัทนายาเก มุดียันเสลาเก ชาลินี นาโวดิกา รัทนายาเก

S

นายสะมะรากูน มุดียันเสลาเก จานุกา ดิลัน
นายโกทาบายา เม็ธธินดา บันดารา
สะมะรานายาคา
นางสาวโอฮาซี เอเคนยา สะมะรานายาคา
นางสาววาดุเก มิฮิราวี ยาสะมาลี สะมะรานายาเค
นายลัล ซิลวา
นางสาวรัธนา เด ซิลวา
นาย ส.ม.อ. สุซันธา เด ซิลวา
นายวิราจ ธาร์ชานา สิริมันนา
นางสาว .ว.ม. มารี นิชันธิ

T

U

V

นางสาวสรีหะ วะสันทะกุมาร์
นาย ซี.
วิสวานาธาน

W

นางสาววะสะลา มุดิยันเสลาเก นาดุนี มาดุมาลี
นายราจิกา จันดานา วิครัมมาสิงหะ
นายสันจีวา เอดิรี
วิคครัมมาสุริยา
นายมาโนจ นิชันธา วิเจสุริยา อะรัชชิเก
นางสาวเกชินี วิเจซันเดรา
นายวิลมัท เดลังคาเก สิเนธ มาดุซันคา พริยาสิริ

X

Y

Z