ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

ประกาศการแต่งงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ – https://www.rgd.gov.lk/web/index.php/en/services/civil-registration/marriage-registration.html

ประกาศการแต่งงาน

ภายใต้ใบอนุญาตทั่วไป:

คู่สมรสควรแจ้งการสมรสกับทางสถานทูตล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการจดทะเบียนสมรส

การสมรสอาจจดทะเบียนภายในสถานทูตได้หลังจากพ้นกำหนดสิบสองวันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการสมรส และภายในระยะเวลาสามเดือนนับจากวันดังกล่าว

ภายใต้ใบอนุญาตพิเศษ

คู่สมรสควรแจ้งการสมรสกับทางสถานทูตล่วงหน้า 2-3 วันก่อนการจดทะเบียนสมรส