ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างประเทศศรีลังกา และประเทศไทย

บันทึกความเข้าใจและข้อตกลงกับประเทศไทย วันลงนามสัญญา
1. ความตกลงระหว่างรัฐบาลศรีลังกากับรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการบริการขนส่งทางอากาศ 24 กุมภาพันธ์ 2493
2. ข้อตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลศรีลังกากับรัฐบาลไทย 12 พฤษภาคม 2524
3. สัญญาความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าซีลอนแห่งศรีลังกา มีนาคม 2531
4. อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลไทยเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการคลังในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บจากเงินได้ 14 ธันวาคม 2531
5. ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางเทคนิคระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลไทย 3 มกราคม 2539
6. ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 3 มกราคม 2539
7. ลงนามบันทึกรายงานการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคนิคระหว่างไทยและศรีลังกา 4 มิถุนายน 2543
8. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลไทยในการบูรณะโบราณสถานวัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 22 พฤษภาคม 2545
9. บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนศรีลังกาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุน 30 กรกฎาคม 2547
10. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 3 กรกฎาคม 2547
11. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีด้านการประมงระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลไทย 30 กรกฎาคม 2547
12. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ ที่ดิน และการชลประทานของประเทศศรีลังกา และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 30 กรกฎาคม 2547
13. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ 30 กรกฎาคม 2547
14. บันทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้าซีลอน ศรีลังกา และหอการค้าไทย 16 มิถุนายน 2549
15. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาและกระทรวงการต่างประเทศไทยเกี่ยวกับการปรึกษาหารือทางการเมืองทวิภาคี 30 พฤษภาคม 2555
16. ความตกลงระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 31 พฤษภาคม 2556
17. บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจศรีลังกา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย 31 พฤษภาคม 2556
18. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเทคโนโลยี การวิจัย และพลังงานปรมาณูของศรีลังกา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 พฤษภาคม 2556
19. บันทึกความเข้าใจระหว่างหอการค้าซีลอนและคณะกรรมการร่วมด้านการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการธนาคารแห่งประเทศไทย 31 พฤษภาคม 2556
20. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลไทยว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 9 มีนาคม 2559
21. โครงการปฏิบัติการร่วมระหว่างปี 2559-2561 เพื่อดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการพัฒนาการท่องเที่ยวกับกิจการศาสนาคริสเตียนแห่งศรีลังกา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย 9 มีนาคม 2559
22. หนังสือแสดงเจตจำนง ระหว่างคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งศรีลังกาและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 9 มีนาคม 2559
23. บันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลไทย 12 กรกฎาคม 2561
24. โครงการปฏิบัติการร่วมเพื่อความร่วมมือในรูปแบบการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา ระหว่างกรมพัฒนา Samurdhu กระทรวงเสริมพลังสังคมแห่งศรีลังกา และสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศไทย 12 กรกฎาคม 2561
25. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสวัสดิการสังคมและอุตสาหกรรมพื้นฐานแห่งศรีลังกากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับความร่วมมือทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน 12 กรกฎาคม 2561
26. ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศศรีลังกาและประเทศไทย (SLTFTA) (รายละเอียดคลิกที่นี่) 3 กุมภาพันธ์ 2567
27. บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยและฝึกอบรมอัญมณีและเครื่องประดับแห่งศรีลังกา และสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งประเทศไทย 3 กุมภาพันธ์ 2567
28. ต่ออายุข้อตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลศรีลังกาและรัฐบาลไทย 3 กุมภาพันธ์ 2567