ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

การแจ้งการตาย

ขั้นตอนการจดทะเบียน

การส่งใบสมัคร

 • จะต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกับต้นฉบับไปยังสถานทูตและต้นฉบับจะถูกส่งคืนหลังจากการตรวจสอบ

กองกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตเปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์:

 • ส่งใบสมัคร/เอกสาร ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.30 น.
 • รับเอกสารตั้งแต่ 13.00 น. – 16.15 น.
 • ผู้สมัครที่ยิ่นคำร้องการนัดหมายออนไลน์เพื่อรับบริการก่อนเข้าสถานเอกอัครราชทูตโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต (คลิกที่นี่)
 • หากไม่สามารถมาที่สถานเอกอัครราชทูตได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเพื่อรับคำแนะนำเป็นกรณี
 • ที่อยู่และข้อมูลติดต่อสถานเอกอัครราชทุต
 • สําหรับการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นในสปป.ลาวเอกสาร / ใบสมัครต้นฉบับทั้งหมดจะต้องแนบและผู้สมัครจะต้องลงนามต่อหน้ากงสุลกิตติมศักดิ์ใน สปป.ลาวที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลศรีลังกา

หมายเหตุ

 • สถานเอกอัครราชทูตจะไม่รับผิดชอบในกรณีเอกสารสูญหายขณะส่งไปรษณีย์
 • การส่งเอกสารปลอมหรือประกาศที่เป็นเท็จเป็นความผิดที่เป็นโทษ
 • ค่าธรรมเนียมจะไม่ได้รับการคืนเงินในกรณีข้างต้น
 • ใบสมัครที่ไม่สมบูรณ์จะถูกปฏิเสธ

จดทะเบียนการตายที่ห้องทะเบียนกลาง

หากยังไม่ลงทะเบียนการเสียชีวิตและหากผู้ประกาศอาศัยอยู่ในศรีลังกาควรส่งคําประกาศสําหรับการลงทะเบียนการเสียชีวิตไปยังห้องบันทึกกลางของกรมทะเบียนทั่วไป Maligawatte โคลัมโบ 10 (ก่อนเข้าห้องบันทึกเสียงกลาง ผู้สมัครควรไปที่กองการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 2 ของอาคาร Ceylinco โคลัมโบ 01 เพื่อชําระค่าธรรมเนียม

ห้องทะเบียนกลางและแผนกกงสุลเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)