ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

การตรวงลงตราวีซ่าศรีลังกา

(Visa to Sri Lanka General Information)

ข้อมูลสำคัญ (IMPORTANT NOTICE)

หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2555 ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศศรีลังกาต้องทำการสมัคร การตรวจลงตราวีซ่าออนไลน์ โปรดกด https://www.eta.gov.lk สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เมื่อทำการสมัครวีซ่าออนไลน์ผ่านตัวแทน จะต้องทำการชำระเงินและได้รับหลักฐานการสมัครวีซ่า ผ่านเว็บไซต์ www.eta.gov.lk โดยการชำระเงินผ่านตัวแทนหรือเว็บไซต์อื่นจะไม่สามารถได้รับการพิจารณาวีซ่า ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการชำระเงินผ่านตัวแทนต่าง ๆ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อความถูกต้องในการพิจารณาวีซ่า

เวลาทำการ

  • รับใบสมัครวีซ่า ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 13.30 น.
  • การรับวีซ่าหลังจากทำการสมัคร ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น.

สถานทูตจะปิดทำการในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

วีซ่าศรีลังกา (What is a Sri Lankan Visa?)

วีซ่าศรีลังกา (What is a Sri Lankan Visa?)

วีซ่าศรีลังกา เป็นการรับรองในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใกล้เคียงกันในแง่ของการพำนักอยู่ในประเทศ ศรีลังกาของบุคคลสัญชาติอื่น พร้อมทั้งยังมีการควบคุมระยะเวลาและเงื่อนไขในการพำนัก

ประเภทของวีซ่าศรีลังกา (What are the Types of Sri Lankan Visas?)

ประเภทวีซ่าของศรีลังกาที่อนุญาตให้บุคคลสัญชาติอื่นพำนักในประเทศมีอยู่กัน 3 ประเภท

1. วีซ่าเยี่ยมเยือน (Visit Visa)

เป็นวีซ่าที่รัฐบาลศรีลังกาอนุญาตให้บุคคลสัญชาติอื่นเข้าประเทศ ซึ่งได้มีการกำหนดรายละเอียด และเงื่อนไขสำหรับการพำนักไว้

โดยวีซ่าประเภทนี้มี 2 แบบย่อย

1) วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวจะถูกพิจารณาให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปศรีลังกาในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อการเยี่ยมชมสถานที่หรือพักผ่อน เยี่ยมเพื่อนและญาติพี่น้อง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี ศิลปะ กีฬา และ การรักษาพยาบาล

2) วีซ่าธุรกิจ (Business Purpose Visa)

วีซ่าธุรกิจจะถูกพิจารณาให้กับบุคคลสัญชาติอื่นที่ต้องการเดินทางไปศรีลังกาในระยะเวลาอันสั้น เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ โดยวีซ่าชนิดอาจได้รับการพิจารณาการเข้าออกประเทศได้ครั้งเดียว หรือหลายครั้ง

2. วีซ่าสำหรับการพำนักถาวร

วีซ่าสำหรับพำนักถาวรอนุมัติให้กับบุคคลสัญชาติอื่นที่ต้องการได้รับการอนุญาตพำนักเพื่อจุดประสงค์พิเศษ

โดยวีซ่าประเภทนี้มีอยู่ด้วยกัน 13 แบบ

ฉันอยู่ในหมวดหมู่คุณสมบัติใด

1) วีซ่าสำหรับการทำงาน

– เจ้าหน้าที่สำหรับโครงการที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลศรีลังกา

– บุคคลที่ได้รับการจ้างงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมการลงทุนในศรีลังกา (BOI)

– บุคคลที่ได้รับการจ้างงานจากธนาคาร

– บุคคลที่ได้รับการจ้างงานจากบริษัทเอกชน

2) วีซ่าสำหรับนักลงทุน

– บุคคลที่มีต้องการลงทุนด้านการเงินในศรีลังกา

– บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในศรีลังกา

3) วีซ่าสำหรับทางศาสนา

– สมาชิกของคณะสงฆ์

– บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนา

4) วีซ่าสำหรับนักเรียน

– นักศึกษามหาวิทยาลัย

– นักเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลศรีลังกา

– อาสาสมัคร

5) วีซ่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรนอกภาครัฐ (NGO) หรือ องค์กรนอกภาครัฐระหว่างประเทศ

6) วีซ่าสำหรับบุคคลสัญชาติอินเดีย ตามข้อตกลงอินเดีย-ศรีลังกา 1954

7) วีซ่าสำหรับบุคลที่เคยถือสัญชาติศรีลังกา

8) วีซ่าสำหรับสมาชิกของบุคคลสัญชาติศรีลังกา

– คู่สมรสและผู้ติดตามของพวกเขา

– บุตรที่มีสัญชาติต่างประเทศ

9) วีซ่าสำหรับนักการทูตและข้าราชการ

– นักการทูตและเจ้าหน้าที่ที่ติดภารกิจต่างประเทศในศรีลังกา

– คู่สมรสและผู้ติดตามของพวกเขา

10) วีซ่าสำหรับโครงการบ้านของฉัน (My Dream Home Visa Programme)

11) วีซ่าสำหรับแขกผู้พำนัก

12) วีซ่าทางการแพทย์

– สำหรับผู้กำลังรักษาพยาบาล

– ผู้ช่วยทางการแพทย์ และผู้ติดตามของผู้ถือวีซ่าทางการแพทย์

13) วีซ่าสำหรับศาล

– บุคคลผู้ซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาคดีของศาล อันจำเป็นต้องไปปรากฏตัวต่อศาล

3. วีซ่าสำหรับการต่อเครื่อง (Transit Visa)

วีซ่าสำหรับการต่อเครื่องจะถูกพิจารณาให้กับบุคคลต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศศรีลังกาภายในระยะเวลาอันสั้น เพื่อทำการเดินทางไปประเทศอื่นต่อไป

การยกเว้นวีซ่า

  • ผู้ถือสองสัญชาติศรีลังกา
  • เด็กที่มีอายุไม่เกิน 21 ปี ผู้ซึ่งมีการแจ้งเกิดตาม หมวด 5 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องสัญชาติปี 1948
  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี ผู้ซึ่งเกิดในศรีลังกา อันมีผู้ปกครองถือสัญชาติอื่น

บุคคลผู้ไม่เสียค่าธรรมในการตรวจลงตรา (Gratis Visa)

ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ซึ่งได้รับการรับรองจากทางราชการและทางการทูต โดยบุคคลประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่า

ประเทศใดบ้างที่ศรีลังกาได้ทำข้อตกลงยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต/เจ้าหน้าที่และผู้ถือหนังสือเดินทางบริการสำหรับการเยือนทางการทูตหรือราชการระยะสั้น

รายชื่อประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ โปรดกด

คุณสมบัติทั่วไปสำหรับการขอวีซ่าศรีลังกา

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีลังกาจะพิจารณาวีซ่าให้กับคุณ เมื่อ

  1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีลังกาเชื่อมั่นว่าคุณเหมาะสมในการเข้าประเทศ
  2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีลังกาอนุมัติจุดประสงค์การเดินทางเข้าประเทศ
  3. หนังสือเดินทางของคุณมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศศรีลังกา
  4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองศรีลังกาเชื่อมั่นว่าคุณมีงบประมาณเพียงพอสำหรับการเดินทางกลับประเทศ
  5. หลักฐานการเดินทางกลับประเทศ หรือ เดินทางไปยังประเทศอื่นที่ชัดเจน อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สำหรับผู้ถือวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือน