ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

การลงทุนในศรีลังกา

การลงทุนในศรีลังกา

ด้านล่างนี้คุณสามารถดูวิดีโอเล็กๆ ของสิ่งมหัศจรรย์บางอย่างที่ศรีลังกามอบให้คุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาธุรกิจที่เปิดกว้าง เป็นคนเร่ร่อนทางดิจิทัล หรือเพียงแค่ต้องการมาพักผ่อน

ศรีลังกาเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ ซึ่งไม่เพียงแต่คุณจะได้ใช้ชีวิตในสวรรค์เท่านั้น แต่ยังได้รับประโยชน์จากราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในแง่ของค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทต่างๆ ซึ่งคุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ด้านล่างวิดีโอ

งานส่งเสริมการลงทุนศรีลังกา – กรุงเทพฯ 18 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 Hon. M.U.M. Ali Sabry รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานส่งเสริมการลงทุนของศรีลังกา สามารถอ่านสุนทรพจน์ของเขาและประโยชน์ของการลงทุนในศรีลังกาด้านล่าง

Sri Lanka Investment Promition Event

ท่าเรือโคลอมโบ

หรือท่าเรือดคลอมโบ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) แห่งแรกของประเทศ คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ

Colombo Port City 1

เศรษฐกิจรายสัปดาห์

อ่านรายงานเศรษฐกิจรายสัปดาห์ได้ที่สิ่งพิมพ์อย่างเป็นทางการ โดยฝ่ายสถิติ- ธนาคารกลางแห่งศรีลังกา

Weekly Econimic Indicators May 2024

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเทศศรีลังกา – การลงทุนในศรีลังกา

Investment Opportunities under Sri Lanka Thailand Free Trade Agreement
Investing in Sri lanka BOI

การลงทุนในศรีลังกา

จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในเอเชียเพื่อขยายธุรกิจของคุณ – www.investsrilanka.com

พร้อมที่จะหาโอกาสลงทุนในศรีลังกา

Ready to invest oppotunities in sri lanka
Invest Sri Lanka