ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

การจดทะเบียนสมรส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ – https://www.rgd.gov.lk/web/index.php/en/services/civil-registration/marriage-registration.html

ค่าทำเนียมที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศการแต่งงาน – 660 บาท
  • การจดทะเบียนสมรสภายใต้ใบอนุญาตทั่วไป – 1,089 บาท
  • การจดทะเบียนสมรสภายใต้ใบอนุญาตพิเศษ – 1,452 บาท
  • การออกสำเนาทะเบียนสมรส – 429 บาท
  • การขอทะเบียนสมรสตามมาตรา 24 (ใบอนุญาตพิเศษ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย