ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

การบริการกงสุลด้านอื่นๆ

การบริการกงสุลอยู่ภายใต้การดำเนินงาน the Consular Functions การปฏิบัติหมายเลข 4 ปี 1981 ของศรีลังกา

ใบรับรองอาชญากรรมศรีลังกา

ใบรับรองอาชญากรรมศรีลังกา ผู้สมัครสามารถขอใบรับรองอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาที่พำนักในศรีลังกา

 

A). สมัครผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์

ผู้สมัครทุกท่านสามารถสมัครผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ผ่านลิงค์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-services) ของศรีลังกา คลิก “ส่งใบสมัครออนไลน์”

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

https://eservices.police.lk/ClearanceCertificate/home.action

ขอแนะนำให้คุณส่งใบสมัครออนไลน์เพื่อรับบริการที่รวดเร็วกว่ากระบวนการสมัครด้วยตนเอง

 

B). การสมัครด้วยตนเอง

การขอใบตรวจประวัติอาชญากรรมสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF และสามารถส่งให้สถานทูตพร้อมเอกสารอื่นๆ

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 แผ่น
 •  

 • สำเนาหนังสือการเดินทางที่มีอายุการใช้งาน
 •  

 • ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อที่ไม่ตรงกัน หรือถ้าอยากขอใบตรวจประวัติอาชญากรรมภายใต้ชื่ออื่นๆที่ไม่ใช่ชื่อที่ปรากฎในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ผู้สมัครต้องสาบานในการรับรองเพื่อยืนยันชื่อ ใบรับรองควรถูกแนบมากับการสมัคร; สำเนาเอกสารที่มีอายุการใช้งาน เช่น สำเนาบัญชีธนาคาร ใบขับขี่ เป็นต้น เพื่อแนบหลักฐานการมีอยู่ของชื่อดังกล่าวด้วย
 •  

  C). คำแนะนำการสมัคร

  ดูวิธีการสมัครได้ที่ : https://www.police.lk/index.php/item/58-application-for-clearance-certificate

   

  D). วิธีการชำระเงิน

  ค่าทำเนียมการสมัครต่อบุคคลคือ 1500 รูปีห์ศรีลังกา และสามารถชำระโดยบัตรวีซ่า บัตรมาสเตอร์ อเมริกันเอ็กเพร็ส และเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (Ecash) เมื่อทำการสมัครแบบออนไลน์

  การสมัครด้วยตนเอง ชำระค่าทำเนียมการสมัครโดยใช้เงินสดเท่านั้น (ไม่รับบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต)

  ค่าทำเนียมการสมัคร 500 THB

   

  E). เมื่อการสมัครถูกยอมรับโดยสถานทูต

  การสมัครจะส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ กรุงโคลัมโบ ตำรวจจะดำเนินการการสมัครของคุณ ทางสถานทูตไม่สามารถกล่าวถึงหรือรับรองช่วงเวลาที่เจาะจงเพื่อออกหนังสือตรวจประวัติอาชญากรรม

  เมื่อเราได้รับใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากภารกิจนี้แล้ว คุณจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ คุณจะต้องนำใบเสร็จรับเงินมาที่สถานทูตในวันทำการใดก็ได้ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. เพื่อรับใบรับรองของคุณ

  หากคุณไม่สามารถมารับใบรับรองด้วยตัวเองได้ คุณสามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตัวแทนเพื่อไปรับใบรับรอง ตัวแทนควรจัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่าย

  ใบรับรองของคุณจะถูกส่งทางไปรษณีย์ในกรณีที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้

  หมายเหตุ: ทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบในกรณีเอกสารเกิดการสูญหาย

  การส่งการส่งเอกสารปลอมและแจ้งสถานะความเป็นพลเมืองอันเป็นเท็จถือเป็นความผิด กรณีดังกล่าวจะถูกรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการชำระเงินจะไม่ได้รับคืน