ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

ความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครองศรีลังกา-ลาว

  • ในขณะที่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นรัฐพรรคการเมืองเดียว (พรรคการเมืองเดียวคือพรรคประชาชนปฏิวัติลาว) ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างศรีลังกาและสปป. ลาวยังคงจริงใจและมั่นคงทางสายสัมพันธ์พระพุทธศาสนา
  • ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีถูกโหวตโดยสภาผู้แทนราษฎรวาระ5ปี (ไม่จำกัดวาระ) นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถูกแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีที่ผ่านการเห็นชอบของรัฐสภา วาระ 5 ปี การโหวตครั้งล่าสุดเกิดขึ้นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 (การโหวตครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นในปี 2569)
  • ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างศรีลังกา และสปป. ลาว ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20กรกฎาคม 2508 ซึ่งมีการรับรองที่กรุงเทพ ประเทศไทย

  • ทั้งสองประเทศไม่ได้มีภารกิจประจำการในเมืองหลวงของกันและกัน ศรีลังกาได้รับการรับรองประจำการภารกิจที่กรุงเทพ ในขณะที่ลาวได้รับการรับรองประจำการภารกิจที่กรุงนิวเดลี

 

การเข้าร่วมพิธีรับมอบพระราชสาส์นตราตั้งโดยเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

ในวันที่10 พฤศจิกายน 2565 เอกอัคราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน ได้รับมอบพระราชสาส์นตราตั้งแก่ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทองลุน สีสุลิด ที่รัฐสภา ณ กรุงเวียงจันทน์ ในฐานะเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จแห่งศรีลังกาประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตชามินดา โคลอนน์ เอกอัครราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน 14 ท่านจาก เม็กซิโก กาตาร์ อิตาลี แอลจีเรีย อิสราเอล นอร์เวย์ มัลดีฟส์ สเปน อิหร่าน ลักเซมเบิร์ก บาห์เรน เบลเยียม เวเนซุเอลา ออสเตรีย ซึ่งได้รับการรับรองพร้อมกันไม่ว่าจากกรุงเทพฯ หรือฮานอย ก็ร่วม เข้ารับการมอบพระราชสาส์นตราตั้งแสดงความเคารพต่อประธานาธิบดีสีสุลิด หลังจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นและร่วมแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตใหม่ ประธานาธิบดีสีสุลิดได้แสดงความปราถนาดีอันอบอุ่นแก่ประมุขของแต่ละรัฐทุกคน ขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนที่มอบให้แก่สปป. ลาว โครงร่างความสำเร็จของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งต่อความหวังว่าเอกรอัคราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะสามารถกระชับความสัมพันธ์ มิตรภาพ และความร่วมมือกับลาวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เอกอัครราชทูตนางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน ถ่ายทอดการทักทายอย่างอบอุ่นจากท่านประธานาธิบดีรานิล วิคครามาสิงหะ แห่งศรีลังกา ให้แก่ประธานาธิบดีสีสุลิด และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบนพื้นฐานของคุณค่าทางพระพุทธศาสนา และ ได้แจ้งความความประสงค์เชิญ ท่านประธานาธิบดีสีสุลิดไปเยี่ยมศรีลังกา ท่านประธานาธิบดีแสดงความปราถนาดีอย่างจริงใจแก่ประธานาธิบดีรานิล วิคครามาสิงหะ และกล่าวถึงการเยือนศรีลังกาในอดีตที่ผ่านมา

เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน ร่วมอภิปรายทวิภาคีที่ประสบความสำเร็จกับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Phoxay Khaykhamphithoune รองรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมและพาณิชย์ Manothong Vongxay และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงข้อมูล วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว Phosy Keomanivong ในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือของสองประเทศทั้งในด้านการเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยว และอื่นๆ รวมถึงการติดต่อไปมาหาสู่ของผู้คน

เอกอัครราชทูตได้มีการคุยทางโทรศัพท์กับอธิบดีกรมพิธีการอำไพ กินดาววงศ์ (Amphay Kindavong) และอธิบดีกรมเอเชีย แฟซิฟิกและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศลาววิโรธ สุนทรา (Viroth Sundara) และได้ร่วมอภิปรายกับประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวนายไซบันดิธ ราสโฟน (Xaybandith Rasphone) อธิบดีแนวร่วมลาวเพื่อการพัฒนาบุณฑวี โฟนตะซีน (Bounthavy Phonethasine) และประธานสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวสมพงเทเวียงไซ (Somphong Deviengxay) กงสุลกิตติมศักดิ์ศรีลังกาในสปป. ลาว มะนิลา ทิพาลานสี (Manilay Thiphalansy) คอยอำนวยความสะดวกเอกอัครราชทูตระหว่างพำนักใน กรุงเวียงจันทน์

เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน แสดงความเคารพแก่ ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหลวงพ่อมหาบัว เจ้าอาวาสวัดสีสะเกตหลวงพ่อมหาเวท รองประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และเจ้าอาวาสวัดอองตู หลวงพ่อพวงประเสริฐ มีการให้พรแก่เอกอัครราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่และยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาศรีลังกาและลาวเข้าด้วยกัน เอกอัครราชทูตยังได้พบปะกับชุมชนชาวศรีลังกาทั้งอาศัยและทำงานใน สปป. ลาว ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ศรีลังกา ณ นครเวียงจันทน์

การเยือนระดับสูง:

  • ท่าน ประธานาธิบดีรานิล วิคครามาสิงหะแห่งศรีลังกาเข้าพบประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนอกรอบ ว่าด้วยเรื่องของเศรษฐกิจโลก ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2561 ในกรุงฮานอย และยังได้ส่งคำเชิญแก่ประธานาธิบดี สปป.ลาวไป เยือนศรีลังกา
  • ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกานายติลัก มารปณะ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สะเหลิมไซ กมมะสิด (Saleumxay Kommasith) นอกรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ครั้งที่ 25ซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ประเทศสิงคโปร์
  • กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาถูกต่อตั้งขึ้นระหว่างรัฐสภาศรีลังกาและสภาประเทศลาว และคณะผู้แทน7ท่านของรัฐสภาศรีลังกาภายใต้การเยี่ยมเยือนประเทศลาวในเดือนมิถุนายน 2560
  • ท่าน คารู ชยาซูริยา ประธานรัฐสภาศรีลังกาในขณะนั้นและคณะผู้ติดตามไปกรุงเวียงจันทน์ในเดือนเมษายน 2561 ในระหว่างการเยือนกรุงเวียงจันทน์ ท่านประธานได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และประธานาธิบดีสภาแห่งชาติ สปป.ลาว ท่ามกลางการอภิปรายการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนารระหว่างศรีลังกาและ สปป. ลาว และอนุมัติ ‘On Arrival visa’ เพื่อสะดวกต่อผู้ถือหนังสือเดินทางศรีลังกา