ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

บุคคลที่จะมีคุณสมบัติในการสมัครหนังสือเดินทางศรีลังกา จำต้องเป็นพลเมืองศรีลังกาโดยครอบครัว หรือการลงทะเบียนเป็นพลเมืองเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=7

หนังสือเดินทางใหม่ (พาสปอร์ตใหม่)

ในกรณีที่พลเมืองศรีลังกาอาศัยอยู่ในต่างประเทศสามารถสมัครการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ที่สถานทูต โดยหนังสือเดินทาง N-Series จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 10 ปี ซึ่งมิสามารถขยายระเวลาการใช้งานได้ จะต้องทำการสมัครหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทน ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ การสมัครเหล่านี้ดำเนินการโดยแผนกภารกิจต่างประเทศ ณ กรมตรวจคนเข้าเมืองและการย้ายถิ่นฐานของศรีลังกา กรุงโคลัมโบ

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ฟอร์มการสมัคร Form ‘K’- 35 A โดยผู้สมัครต้องทำการกรอกฟอร์มให้เรียบร้อย (สามารถดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่นี่)
  • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน พร้อมกับ วีซ่าที่ยังใช้งานได้ของประเทศที่ผู้สมัครพำนักอยู่
  • รูปถ่าย 3 รูป ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (กรุณาใช้รูปที่เห็นใบหน้าและหูชัดเจน โดยปราศจากการคลุมหน้า และรูปภาพควรจะถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
  • สูติบัตร (ไม่รับฉบับแปล)
  • บัตรประจำตัวประชาชนศรีลังกา หรือ ใบขับขี่
  • ทะเบียนสมรส (เฉพาะผู้หญิงที่นามสกุลของสามีปรากฏในหนังสือเดินทาง)
  • ใบรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการศึกษา
  • ใบรับรองสถานะสองสัญชาติ (ถ้ามี)

ค่าธรรมสำหรับการสมัคร: 4,950 บาท

ข้อสำคัญ:

การชำระเงินต้องกระทำผ่านเคาน์เตอร์กงสุลที่สถานทูต ซึ่งชำระเป็นเงินสด (บาท) โดยสถานทูตไม่สามารถรับเงินผ่าน เช็ก บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต
หากคุณไม่สามรถชำระเงินด้วยเงินสดได้ และต้องการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสถานทูต โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับคำแนะนำ และอาจมีค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มเติม
*โปรดทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สามารถเรียกรับเงินคืนได้ ตามข้อบังคับทางการเงินของศรีลังกา