ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

บุคคลที่จะมีคุณสมบัติในการสมัครหนังสือเดินทางศรีลังกา จำต้องเป็นพลเมืองศรีลังกาโดยครอบครัว หรือการลงทะเบียนเป็นพลเมืองเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=7

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (NMRP)

การออกหนังสือเดินทางฉุกเฉินมีจุดประสงค์เพื่อใช้สำหรับบุคคลสัญชาติศรีลังกาที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย

โดยมีไว้เพื่อเดินทางกลับประเทศศรีลังกาเพียงอย่างเดียว

หนังสือเดินทางดังกล่าวมีอายุเพียงแค่ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออก

เอกสารประกอบการสมัคร

  • แบบฟอร์มแจ้งหนังสือเดินทางสูญหาย https://bangkok.embassy.gov.lk/wp-content/uploads/2023/04/Stolen-or-lost-Passport-complaint-form.pdf
  • ฟอร์มการสมัคร Form ‘K’- 35 A โดยผู้สมัครต้องทำการกรอกฟอร์มให้เรียบร้อย (สามารถดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่นี่)
  • จดหมายอธิบายเกี่ยวกับหนังสือเดินทางสูญหาย
  • ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจพื้นที่
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มที่สูญหาย (ถ้ามี)
  • รูป 3 ใบ ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (กรุณาใช้รูปที่เห็นใบหน้าและหูชัดเจน โดยปราศจากการคลุมหน้า และรูปภาพควรจะถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
  • สูติบัตร (ไม่รับฉบับแปล)
  • บัตรประจำตัวประชาชน

(เอกสารต้นฉบับจะถูกส่งกลับไปยังผู้สมัครเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)

ค่าธรรมสำหรับการสมัคร:

หนังสือเดินทางฉุกเฉินแบบปกติ : 1650 บาท
หนังสือเดินทางฉุกเฉินแทนที่หนังสือเดินทางสูญหาย: 4950 บาท

ข้อสำคัญ:

การชำระเงินต้องกระทำผ่านเคาน์เตอร์กงสุลที่สถานทูต ซึ่งชำระเป็นเงินสด (บาท) โดยสถานทูตไม่สามารถรับเงินผ่าน เช็ก บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต
หากคุณไม่สามรถชำระเงินด้วยเงินสดได้ และต้องการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสถานทูต โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับคำแนะนำ และอาจมีค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มเติม
*โปรดทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สามารถเรียกรับเงินคืนได้ ตามข้อบังคับทางการเงินของศรีลังกา