ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

การจดทะเบียนเกิดบุตร (ขอสูติบัตรไทย) และจดทะเบียนสัญชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม – https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=5

เอกสารที่จำเป็น

เอกสารต่อไปนี้จำเป็นต้องส่ง:

 • กรณียื่นคําขอภายหลังสามเดือนและก่อนหนึ่งปีของการเกิด ประกาศการเกิดตามมาตรา 24 (แบบทะเบียน B-6)
 • กรณียื่นคําขอภายหลังคลอด 1 ปี แบบฟอร์ม (แบบทะเบียน ข-6) และหนังสือที่ส่งถึงนายทะเบียนทั่วไปโดยให้เหตุผลในความล่าช้า
 • สูติบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอํานาจที่เกี่ยวข้องของประเทศที่เกิด / บันทึกโรงพยาบาลของเด็ก (พร้อมสําเนาภาพถ่าย) ในกรณีนี้ควรส่งสําเนาสูติบัตรฉบับแปลภาษาอังกฤษของกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศ
 • สูติบัตรฉบับจริงของบิดาและมารดา . (พร้อมสําเนา)
 • ทะเบียนสมรสของบิดามารดา (พร้อมสำเนา)
 • หนังสือเดินทางบับจริงของบิดามารดาในเวลาที่เด็กเกิด (พร้อมสำเนา)
 • วีซ่าฉบับจริงของบิดามารดาในเวลาที่เด็กเกิด (พร้อมสำเนา)
 • การแปลภาษาอังกฤษที่รับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำขึ้นสำหรับเอกสารทั้งหมดที่นอกเหนือจากภาษาสิงหล ทมิฬ หรือภาษาอังกฤษ
 • ถ้ามารดาไม่ได้มาด้วยตัวเองที่สถานทูตเพื่อส่งใบสมัคร บิดาจำเป็นที่จะต้องมาจดทะเบียนเกิดด้วยตัวเอง

เอกสารต่อไปนี้จำเป็นต้องส่งเพื่อ จดทะเบียนสัญชาติ:

 • ใบสมัครขอสัญชาติที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมใบประกาศ (ดาวน์โหลด) ลงนามโดยบิดามารดาต่อหน้าเจ้าหน้าที่การทูต
 • ใบสูติบัตรออกโดยประเทศที่เด็กเกิด (หากใบสูติบัตรต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ต้องแนบใบรับรองการแปลภาษาอังกฤษโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
 • ใบสูติบัตรกงสุลออกโดยกรมทะเบียนทั่วไปศรีลังกา
 • สำเนาใบสูติบัตรของบิดามารดา
 • หากผู้สมัคร (บิดา หรือ มารดา) เป็นพลเมืองศรีลังกาโดยการจดทะเบียน จะต้องแสดงหนังสือรับรองพลเมืองพร้อมสำเนา
 • สำเนาของใบสมรสฉบับจริง
 • หนังสือเดินทางและวีซ่าตัวจริงของบิดามารดาเพื่อพิสูจน์ถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศในขณะที่เด็กเกิด (พร้อมสำเนา)
 • การแปลเอกสารภาษาอังกฤษของเอกสารข้างต้นรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากจำเป็นและเกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:

– การส่งเอกสารปลอมและประกาศเป็นเท็จเกี่ยวกับการเกิด/สัญชาติเป็นความผิดที่มีโทษ ค่าทำเนียมจะไม่ได้รับการคืน

– ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่ไม่สมบุรณ์

คำขอจดทะเบียนการเกิด

การประกาศสัญชาติโดยบิดามารดา

การยื่นขอสัญชาติพร้อมประกาศ

การจดทะเบียนการเกิด – แบบฟอร์ม B-4

การจดทะเบียนการเกิด – แบบฟอร์ม B-6