ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

การแจ้งตาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ – https://www.rgd.gov.lk/web/index.php/en/services/civil-registration/death-registration.html#registration-of-death-occurred-at-a-foreign-country

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารต่อไปนี้ใช้สำหรับการจดทะเบียนคนตาย

a. แบบฟอร์มคำร้องยื่นขอจดทะเบียนคนตาย กรอกโดยผู้แจ้ง

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

    • ใบแจ้งการตายกรณีเสียชีวิตแบบทั่วไป – เสียชีวิตแบบกระทันหัน – แบบฟอร์ม CR2
    • ใบแจ้งการตายกรณีเสียชีวิตภายในระยะเวลา 3 เดือน – แบบฟอร์ม B11
    • ใบแจ้งการตายกรณีเสียชีวิต หลังจากระยะเวลา 3 เดือน – แบบฟอร์ม B15

b. เอกสารที่มีการรับรองพิสูจน์ตัวตนของผู้แจ้ง

c. เอกสารที่มีการรับรองว่าผู้เสียชีวิตเป็นพลเมืองของประเทศศรีลังกา (เช่น หนังสือเดินทางศรีลังกาที่ยังไม่หมดอายุพร้อมวีซ่าปัจจุบัน หากเป็นพลเมืองถือสองสัญชาติ ให้ใช้ใบรับรองการเป็นพลเมืองสองสัญชาติของศรีลังกา เป็นต้น)

d. ใบมรณะบัตรตัวจริงที่ออกโดยประเทศที่เกี่ยวข้อง/บันทึกจากโรงพยาบาลของผู้เสียชีวิต (ต้องแนบใบมรณะบัตรฉบับแปลภาษาอังกฤษที่รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ออก หากเอกสารที่ออกเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาสิงหล ทมิฬ หรือภาษาอังกฤษ)

e. หากสาเหตุการตายไม่ถูกระบุอยู่ในใบมรณะบัตรที่ออกโดยประเทศที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการตรวจสอบด้วยเอกสารประกอบอื่นๆ

    • ใบรับรองจากเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ (ในกรณีที่การเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากเหตุธรรมชาติ)
    • ใบแจ้งความ (ในกรณีที่การเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากเหตุธรรมชาติ)

f. สูติบัตรของผู้เสียชีวิต

g. จําเป็นต้องมีใบเสร็จรับเงินหากการเสียชีวิตได้รับการจดทะเบียนในศรีลังกา

h. ถ้ามี: ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองการเผาศพ/เอกสารการฝังศพ