ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

ความสัมพันธ์ทางการเมือง (Political Relations)

 • ศาสนาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงระหว่างศรีลังกาและกัมพูชาย้อนไปตั้งแต่สมัยศตวรรษที่5 ตามหลักฐานที่จารึกไว้ว่า นิกายมหาวิหาร และ นิกายอภัยคีรี ของศรีลังกามีผลกระทบในช่วงแรกต่อการพัฒนาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อพื้นที่สำคัญในแถบนี้ถูกครอบงำโดยวัฒนธรรมมอญเขมร ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นอาณาจักรเขมร
 • ความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์มีพื้นฐานอยู่บนพระพุทธศาสนาเนื่องจากทั้งสองประเทศนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
 • ความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2495 ยังคงเต็มไปด้วยความเหนียวแน่นและความจริงใจ
 • ประธานาธิบดีศรีลังกาในขณะนั้นได้เยือนกัมพูชาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562
 • นายกรัฐมนตรีของศรีลังกาในสมัยนั้นได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนกันยายน 2561นอกรอบการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกของอาเซียน นายกรัมนตรีกัมพูชาได้เชิญชวนผู้ประกอบการชาวศรีลังกาให้มาลงทุนในประเทศกัมพูชา การพบกันครั้งนี้เพื่อร่วมกันหารือเรื่องข้อตกลงการได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการระหว่างศรีลังกาและกัมพูชา รวมถึงการกำหนดข้อตกลงด้านความมั่นคงในการลงทุนแบบปัจเจก

 • ทั้งสองประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทางกลาโหมด้านความมั่นคงทางกลาโหมในเวทีพหุภาคีโดยเฉพาะการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง
 • ทั้งสองประเทศไม่ได้มีภารกิจประจำการในเมืองหลวงของกันและกัน กัมพูชาได้รับการรับรองประจำการภารกิจแก่ศรีลังกาที่เมืองนิวเดลี ขณะที่กรุงเทพฯเป็นที่รับรองศรีลังกาประจำการภารกิจแก่กัมพูชา และการรับรองได้รับการตรวจสอบกลางปี 2559 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจรณาการแต่งตั้งผู้มีอำนาจกำกับดูแลหน่วยงานด้านวิชาชีพพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิจารณา

ความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรม ศรีลังกา – กัมพูชา

 • การแลกเปลี่ยนพระพุทธศาสนิกชนระหว่างกัมพูชาและศรีลังกาเริ่มขึ้นในศตวรรษที่ 12
 • วัดพุทธศรีลังกาตั้งอยู่ที่กรุงพนมเปญชื่อว่าวัดลังกา
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพุทธศาสนาศรีลังกาเยือนกัมพูชาในช่วงต้นปี 2560 เพื่อมาส่งคำเชิญแก่รัฐบาลและสถาบันศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ศรีลังกา จากการเชิญนี้ คณะผู้แทนกัมพูชาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองที่กรุงโคลัมโบ โดยการนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศาสนากัมพูชา
 • ระหว่างการเยือน เจ้าหน้าที่ระดับสูงกัมพูชาสองสามท่านได้บวชพระช่วงเวลาหนึ่งในศรีลังกา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของสองประเทศได้ดียิ่งๆขึ้นไป และยังมีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระหว่างพระศรีลังกาและพระกัมพูชา ประเด็นนี้ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิภาคโดยการพิจารณาจำนวนของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท

เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน ได้มอบพระราชสาส์น ตราตั้งแก่กษัตริย์กัมพูชา พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

 

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแก่คันตุกะนางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย และผู้แทนถาวรคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก ได้รับการรับรองเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มศรีลังกาประจำกัมพูชา เมื่อวันที่9 พฤษภาคม 2565 การมอบพระราชสาส์นตราตั้งจัดขึ้น ณ พระราชวัง กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเนเข้าพิธีมอบพระราชสาส์นตราตั้งพร้อมกับคู่สมรส นายสตีเฟ่น เสนายาเก

หลังจากการต้อนรับเอกอัครราชทูตและคู่สมรสอย่างอบอุ่น พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ส่งมอบความปราถนาดีอย่างจริงใจแก่ประธานาธิบดีโคฐาภยะ ราชปักษะ และรำลึกถึงความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างยาวนานหลายศตวรรษกับศรีลังกาซึ่งอยู่บนพื้นฐานของพระพุทธศาสนา เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน ถ่ายทอดการทักทายอย่างอบอุ่นจากท่านประธานาธิบดีโคฐาภยะ ราชปักษะ แห่งศรีลังกา ให้แก่พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนีละยังรับรองการให้ความร่วมมือและสนับสนุนแก่เอกอัครราชทูตอย่างเต็มที่ในการเสริมสร้างมิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานกับราชอาณาจักร

ในขณะที่พูดถึงการครบรอบ 70 ปี การเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างศรีลังกาและกัมพูชาวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ได้รับรองว่าท่านจะให้การสนับสนุนและความร่วมมืออย่างที่สุดเพื่อการส่งเสริมและการกระตุ้นระหว่างศรีลังกาและกัมพูชาในด้านความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และการค้าในปีต่อๆไป ในการตอบสนอง เอกอัครราชทูตมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับข้อตกลงทวิภาคีด้านการบริการทางอากาศ การส่งเสริมและป้องกันการลงทุน หลีกเลี่ยงภาษีซ้อน การจัดตั้งทางอากาศโดยตรงเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าทวิภาคี การผูกขาดเศรษฐกิจและการค้า และการไปมาหาสู่ของผู้คน ทั้งสองท่านยังได้อภิปรายถึงการเฉลิมฉลองของการครบรอบ 70ปี ของการเริ่มต้นความสัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการ การ เชิญโดยเอกอัครราชทูตโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ในการไปเยือนศรีลังกา

เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกา นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน สรุปบันทึกข้อความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยว และข้อตกลงของการงดเว้นวีซ่าของผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตและราชการระหว่างศรีลังกาและกัมพูชา กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวนายทองขุน ณ กระทรวงการท่องเที่ยว และ รัฐมนตรีช่วยว่าสการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือนานาชาตินายกอยเกือง ณ กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระดับนานาชาติกัมพูชา กรุง พนมเปญ

นอกเหนือจากการประชุมทวิภาคีกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวทองขุน และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือนานาชาตินายกอยเกืองท่านเอกอัครราชทูต ยังมีการอภิปรายกับ Mrs. Phoeurng Sackona รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ และ พิช ริธิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของสองประเทศ เป็นต้น

เอกอัครราชทูตได้มีการประชุมพูดคุยทางโทรศัพท์กับสมเด็จพระสังฆราช บูร์ครี ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และพระสังฆราชเทพวงค์ ฝ่ายมหานิกายของกัมพูชา ในขณะที่การประชุมเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ครั้งแรกกับศรีลังกา พระสังฆราชทั้งสองท่านได้ให้พรมงคลอันสูงสุดและรับรองความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ชาวพุทธและทางศาสนาของศรีลังกากับกัมพูชา

เอกอัครราชทูตได้นมัสการพระที่วัดลังกาที่กรุงพนมเปญ พระสมเด็จกัสสะปะ เถโรที่ศูนย์พระธุระวิปัสสนา เขตกันดาล และยังได้พบปะชุมชนชาวศรีลังกาที่ดำรงชีวิตและทำงานในกัมพูชา