ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

บุคคลที่จะมีคุณสมบัติในการสมัครหนังสือเดินทางศรีลังกา จำต้องเป็นพลเมืองศรีลังกาโดยครอบครัว หรือการลงทะเบียนเป็นพลเมืองเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=7

หนังสือเดินทางสำหรับทารกแรกเกิด

เด็กที่เกิดจากบิดา มารดา ศรีลังกา สามารถทำการขอหนังสือเดินทางศรีลังกาได้ โดยต้องมีผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คนที่เป็นพลเมืองศรีลังกา

โดยข้อบังคับใหม่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและการอพยพของศรีลังกากำหนดให้อายุหนังสือเดินทางของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี มีระยะเวลาการใช้อยู่ที่ 3 ปี

หมายเหตุ: หากผู้สมัครอายุต่ำกว่า 16 ปี คาดว่าจะมีหนังสือเดินทางที่มีอายุที่ถูกต้อง (10 ปี) ผู้ปกครองจะต้องยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษร

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ฟอร์มการสมัคร Form ‘K’- 35 A โดยผู้สมัครต้องทำการกรอกฟอร์มให้เรียบร้อย (สามารถดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่นี่)
 • คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ซึ่งลงลายมือชื่อทั้งบิดาและมารดา อันระบุว่าทั้งคู่ไม่มีการคัดค้านการออกหนังสือเดินทางให้กับผู้เยาว์ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่) (ลายมือชื่อของผู้ปกครองควรเหมือนกับลายมือชื่อในหนังสือเดินทางของตนเอง)
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • ทะเบียนสมรสของผู้ปกครอง
 • รูปถ่าย 3 รูป ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. (กรุณาใช้รูปที่เห็นใบหน้าและหูชัดเจน โดยปราศจากการคลุมหน้า และรูปภาพควรจะถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือเดินทางของผู้ปกครอง พร้อมทั้งสำเนาหน้า alteration 2 ฉบับ และหน้าวีซ่าของประเทศ ที่ผู้สมัครพำนักอยู่
 • ใบอนุญาตพำนักถาวร หรือหนังสือที่ออกโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่พำนักอยู่ที่ระบุถึงสถานะและประเภทของวีซ่าของผู้สมัคร
 • สูติบัตร (ไม่รับฉบับแปล)
 • ใบรับรองสัญชาติของผู้เยาว์ หรือใบเสร็จรับเงิน (เมื่อใบรับรองสัญชาติไม่ได้ถูกออกให้ ณ วันที่ทำการสมัคร)
 • ใบรับรองสถานะสองสัญชาติ (ถ้ามี)

(เอกสารต้นฉบับจะถูกส่งกลับไปยังผู้สมัครเมื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)

เอกสารอื่น

 • ในกรณีที่บิดามารดาหย่าล้างกัน จักต้องมีเอกสารที่ชี้ให้เห็นถีงสถานะของผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์
 • ในกรณีที่มีบิดา หรือมารดา เสียชีวิต จะต้องแนบใบมรณบัตรของบิดา หรือมารดาผู้นั้นด้วย
 • หากผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้สมัคร จะต้องมีเอกสารรับรองสถานะผู้แทนโดยชอบธรรม

ค่าธรรมสำหรับการสมัคร:

4,950 บาท

3,955 บาท

ข้อสำคัญ:

การชำระเงินต้องกระทำผ่านเคาน์เตอร์กงสุลที่สถานทูต ซึ่งชำระเป็นเงินสด (บาท) โดยสถานทูตไม่สามารถรับเงินผ่าน เช็ก บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต
หากคุณไม่สามรถชำระเงินด้วยเงินสดได้ และต้องการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสถานทูต โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับคำแนะนำ และอาจมีค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มเติม
*โปรดทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สามารถเรียกรับเงินคืนได้ ตามข้อบังคับทางการเงินของศรีลังกา