ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

การแจ้งการตาย

ค่าทำเนียมที่เกี่ยวข้อง

  • จดทะเบียนการตาย – 429 บาท
  • การออกใบมรณบัตรหรือสำเนาเพิ่มเติมแต่ละฉบับ– 429 บาท

ค่าธรรมเนียมควรชําระด้วยเงินสด (เมื่อส่งใบสมัคร)

ธนาณัติหรือเช็ครับรองที่ทําเพื่อประโยชน์ของ “สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา” โปรดทราบว่า ที่พักไม่รับชําระเงินด้วยเช็คส่วนตัว

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อแผนกกงสุลของสถานทูตนี้