ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

การจดทะเบียนเกิดบุตร (ขอสูติบัตรไทย) และจดทะเบียนสัญชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม – https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=5

Application Fee

การจดทะเบียนเกิดบุตร:

  • การจดทะเบียนเกิดบุตร – 429 บาท
  • สําหรับการออกสูติบัตรหรือสําเนาเพิ่มเติมแต่ละฉบับ – 440 บาท

การจดทะเบียนสัญชาติ:

  • การจดทะเบียนสัญชาติภายในระยะเวลาที่กําหนด – 1,100 บาท
  • สําหรับการขอสัญชาติล่าช้า -110 บาท (ต่อปี)