ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติ(ADPC – Disaster Preparedness Center)

ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) เป็นหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งทำงานเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับผู้คนและสถาบันต่างๆ ต่อภัยพิบัติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเอเชียและแปซิฟิก ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2529 , มีการบริการด้านเทคนิคที่ครอบคลุมประเทศในภูมิภาคทั่วทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญาอย่างยั่งยืนในการลดความเสี่ยงและความยืดหยุ่นของสภาพภูมิอากาศ ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติ (ADPC) สนับสนุนประเทศและชุมชนในเอเชียและปซิฟิกในการสร้างระบบกรมทางหลวงชนบท (Department of Rural Roads-DRR) กลไกทางสถาบันและขีดความสามารถด้านการต้านทานอันตรายต่างๆนาๆได้ ยกตัวอย่างเช่น อุทกภัย แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว พายุไซโคลน และภัยแล้ง , เป็นต้น

ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติ (ADPC) อยู่ภายใต้การควบคุมโดยประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้ง 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศบังกลาเทศ กัมพูชา จีน อินเดีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และประเทศไทย. สำนักงานใหญ่กรุงเทพ และ สำนักงานในประเทศเมียนมาร์ บังกลาเทศ และศรีลังกา เป็นเจ้าภาพผู้เชี่ยวชาญซึ่งทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในด้านกลยุทธ์และประเด็นสำคัญต่างๆ

ด้วยการทำงานของศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติ (ADPC) สนับสนุนการดำเนินการตามกรอบเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติปี 2558-2573 เพื่อเป้าเหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) วาระเมืองใหม่ อนุสัญญากรอบสหประชาชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ วาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสุดยอดด้านมนุษยธรรมโลกในปี 2559 และกรอบการทำงานระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติ(ADPC)สนับสนุนคณะกรรมการที่ปรึกษาภูมิภาคในการจัดการภัยพิบัติ (Regional Consultative Committee on Disaster Management – RCC) ตั้งแต่ปี 2543 ในตำแหน่งเลขาธิการ ประกอบไปด้วยสำนักงานการจัดการภับพิบัติแห่งสหประชาชาติ (NDMOs) ซึ่งมีสมาชิก 26 ประเทศ คณะกรรมการที่ปรึกษาภูมิภาคในการจัดการภัยพิบัติ (RCC) เป็นเหมือนกลไกที่ไม่ผูกมัดเพื่อที่จะพัฒนากลยุทธ์ในขณะดำเนินการเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ ทำการโปรโมทโครงการการร่วมมือระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค แล้วยังมีการเตรียมความพร้อมคำแนะนำให้กับศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติ (ADPC) ในการทำงานและกลยุทธ์ในภูมิภาคในอนาคต

ศรีลังกาเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งของศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) และกลายมาเป็นผู้ลงนามในกฎบัติ ในวันที่ 4 เมษายน 2548

ศรีลังกาให้สัตยาบันกฎบัตร ADPC เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2549

ข้อตกลงของประเทศเจ้าภาพเป็นการลงนามระหว่างประเทศไทยและศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติ (ADPC) ศรีลังกาได้ถ่ายทอดความเห็นพ้องอย่างเป็นทางการในการร่างข้อตกลงประเทศเจ้าภาพ

เจ้าหน้าที่คนสำคัญ (Key Officials)

  • ฮันส์ กัทแมน ผู้อำนวยการบริหาร

ศรีลังกาเป็นรองประธานของศูนย์เตรียมความพร้อมภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) ในปี 2564 และ 2565

ลิงก์ – https://www.adpc.net/igo