ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

การจดทะเบียนสมรส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ – https://www.rgd.gov.lk/web/index.php/en/services/civil-registration/marriage-registration.html

การจดทะเบียนสมรส

วันและเวลาสำหรับการจดทะเบียนสมรส จะถูกแจ้งให้คู่สมรสทราบเมื่อเอกสารต่างๆอยู่ระหว่างกระบวนการและผ่านการตรวจสอบจากสถานทูตเรียบร้อยแล้ว

สถานทูตจะออกสำเนาทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองในวันถัดไป หากต้องการสำเนาเพิ่มเติมสามารถรับได้หลังจากชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้