ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

การจดทะเบียนเกิดบุตร (ขอสูติบัตรไทย) และจดทะเบียนสัญชาติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม – https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=5

วิธีการสมัคร

Registration of Birth outside Sri Lanka

การจดทะเบียนเกิดให้แก่บุตรที่เกิดนอกประเทศศรีลังกา บิดามารดาชาวศรีลังกาสามารถจดทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูตภายใต้บทบัญญัติการจดทะเบียนการเกิดและการตาย (บทที่ 110) และมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติกงสุลฉบับที่ 4 ของปี 1981 และพระราชบัญญัติกงสุล (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 18 ของปี 2006

อย่างน้อยหนึ่งในผู้ปกครองควรมีสัญชาติศรีลังกา / มีสองสัญชาติในขณะที่เด็กเกิด

ภายใต้สถานการณ์ปกติ การประกาศควรส่งภายในสาม (3) เดือน หลังจากเกิดดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่การทูต / กงสุลที่เกี่ยวข้องหากไม่ใช่หลังจากสาม (3) เดือนและภายในหนึ่งปีเจ้าหน้าที่การทูต / กงสุลควร บันทึกสาเหตุของความล่าช้า และมีผลต่อการลงทะเบียน

หลังจากหนึ่งปีหากการลงทะเบียนไม่เสร็จสิ้นควรได้รับความยินยอมจากนายทะเบียนทั่วไป. ควรส่งใบสมัครไปยังกรมทะเบียนทั่วไป (ห้องทะเบียนกลางของกรมทะเบียนทั่วไป (Maligawatte ลัมโบ 10) เพื่อขออนุมัติ

การลงทะเบียนสัญชาติ

เด็กที่เกิดนอกศรีลังกากับพ่อแม่ชาวศรีลังกา (อย่างน้อยหนึ่งในผู้ปกครองควรเป็นชาวศรีลังกา) จะต้องลงทะเบียนที่กรมตรวจคนเข้าเมือง และการย้ายถิ่นฐานภายในหนึ่งปีของการเกิดเพื่อยืนยันสัญชาติเด็ก ใบรับรองการจดทะเบียนการเกิดจะออกให้แก่ผู้ยื่นขอจดทะเบียน จะมีการเรียกค่าปรับสำหรับกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนการเกิดของเด็กภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันเกิด