ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

การแจ้งการตาย

การส่งศพกลับศรีลังกา/อัฐิ

หากผู้เสียชีวิตเป็นชาวศรีลังกาหรืออดีตศรีลังกาเอกสารต่อไปนี้ควรได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศว่าการเสียชีวิตเกิดขึ้นและจําเป็นต้องส่งไปยังสถานทูตเพื่อขออนุมัติจากทางการศรีลังกาเพื่อขออนุมัติสําหรับการส่งศพ / อัฐิกลับประเทศ

มาตรการที่ต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับการส่งตัวมนุษย์กลับจากต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 (COVID-19) – คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการสมัคร:

a) คําขอจากผู้สมัคร (ซึ่งต้องเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต หากสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดคนใดไม่อยู่ในประเทศที่พํานักสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดในศรีลังกาควรส่งจดหมายร้องขอผ่านกองการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งผู้มีอํานาจให้เข้าร่วมกระบวนการส่งกลับประเทศ)

b) หนังสือเดินทางของผู้สมัครที่มาพร้อมโลงศพ/อัฐิ

c) เอกสารเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นพร้อมกับโลงศพ / อัฐิผู้เสียชีวิต (สูติบัตร / ทะเบียนสมรส หากบุคคลที่มาพร้อมกับโลงศพ / / อัฐิไม่ใช่ญาติของผู้เสียชีวิตสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดควรออกหนังสือมอบอํานาจหรือหนังสือรับรองให้กับบุคคลที่มาพร้อมกับโลงศพ / อัฐิ)

d) หนังสือเดินทางศรีลังกาของผู้เสียชีวิต

e) สูติบัตรศรีลังกาของผู้เสียชีวิต

f) ใบมรณบัตรที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่พํานัก (พร้อมคําแปลภาษาอังกฤษ)

g) เอกสารจากทะเบียนประชากรที่ออกให้สําหรับผู้เสียชีวิตจากประเทศนั้น ๆ

h) ใบรับรองจากหน่วยงานด้านสุขภาพที่เสียชีวิตโดยระบุว่าศพได้รับการฝังหรือบรรจุตามที่กําหนดด้านล่าง:

หมายเหตุ: ห้ามนําศพไปลงจอดในศรีลังกา เว้นแต่ศพดังกล่าวจะถูกใส่และปิดล้อมไว้ในโลงศพไม้เนื้อแข็งที่มีตะกั่วบุด้วยสังกะสี

บรรจุในโลงศพไม้เนื้อแข็งที่มีตะกั่วปิดผนึกอย่างแน่นหนาหรือบุสังกะสีด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม (เช่นคลอไรด์หรือไลน์หรือสังกะสีซัลเฟตผสมกับขี้เลื่อยเติมช่องว่างภายในโลงศพ

ในการนําขี้เถ้าของมนุษย์ไปยังศรีลังกาควรได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เหมาะสม

การอนุญาตดังกล่าวจะได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีที่อัฐิถูกปิดผนึกในภาชนะโลหะที่ปิดสนิทและกันน้ำ

i) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการตายที่ออกโดยหน่วยงานจดทะเบียนของสถานที่เกิดเหตุโดยระบุวันที่และสาเหตุการเสียชีวิต

j) ใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสถานที่ที่เสียชีวิตระบุว่าการนําศพออกจากสถานที่ตายได้รับการลงโทษโดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าว (ใบอนุญาตฝังศพ/ขนส่ง)

k) ใบรับรองจากตัวแทนทางการทูตของรัฐบาลศรีลังกาเกี่ยวกับสถานที่ที่ศพดังกล่าวถูกส่งไปโดยระบุว่าโลงศพที่ห่อหุ้มศพดังกล่าวมีเพียงร่างของผู้เสียชีวิตเท่านั้น

l) ในกรณีที่ไม่มีตัวแทนทางการทูตของรัฐบาลศรีลังกาประจําการอยู่ในสถานที่ดังกล่าวให้พิสูจน์ความพึงพอใจของหน่วยงานที่เหมาะสมว่าโลงศพที่ห่อหุ้มศพดังกล่าวมีเพียงร่างของผู้เสียชีวิตเท่านั้น

m) ใบรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตไม่ได้เสียชีวิตด้วยโรคที่ต้องกักตัว

n) ใบรับรองการเผาศพ (ถ้ามี)

o) ใบรับรองาการขนส่งที่ออกโดยบริษัทที่รับผิดชอบการขนส่งโลงศพ/อัฐิ

p) รายละเอียดเที่ยวบิน (ถ้ามี)

หมายเหตุ:

ในกรณีที่เรือ/เครื่องบินมาถึงศรีลังกาพร้อมกับศพของบุคคลที่เสียชีวิตระหว่างการเดินทาง หรือในช่วงเวลาที่เรือหรือเครื่องบินยังคงอยู่ในท่าเรือ/สนามบินในศรีลังกา ให้นายเรือ/นักบิน (a) แจ้งอํานาจหน้าที่ที่เหมาะสมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าว

ปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดที่ได้รับจากหน่วยงานที่เหมาะสมสําหรับการกําจัดร่างกายและสําหรับการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคของเรือหรือเครื่องบิน