ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

การจดทะเบียนสมรส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ – https://www.rgd.gov.lk/web/index.php/en/services/civil-registration/marriage-registration.html

เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารดังกล่าว จะต้องยื่นให้กับทางสถานทูตพร้อมกับหนังสือแจ้งการจดทะเบียนสมรส:

1. หนังสือเดินทางของทั้งสองฝ่าย (พร้อมทั้งสำเนาหน้าแรกหน้าข้อมูล, หน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข และหน้าวีซ่า ปัจจุบัน)

2. สูติบัตร ใช้ต้นฉบับของทั้งสองฝ่าย(ควรได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศในศรีลังกาสำหรับพลเมืองชาวศรีลังกา ในกรณีชาวต่างชาติ กระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้นๆจะทำการออกเอกสารดังกล่าวและได้รับการรับรองจากคณะผู้แทนทางการทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศนั้น ๆ )

  • บัตรประจำตัวประชาชน (NIC) ของทั้งสองฝ่าย
  • หนังสือเดินทางของพยานสองคน(ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติชาวศรีลังกา)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของพยานทั้งสองคน
  • หนังสือรับรองสถานภาพความสัมพันธ์ / ใบรับรองโสดของทั้งสองฝ่าย จะต้องนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่การทูต

หนังสือรับรองจากศรีลังกาควรได้รับการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศในศรีลังกาสำหรับพลเมืองชาวศรีลังกา สำหรับชาวต่างชาติ กระทรวงการต่างประเทศของประเทศออกเอกสารดังกล่าวและได้รับการรับรองจากคณะผู้แทนทางการทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศนั้น ๆ

ชาวต่างชาติที่ต้องการขอใบรับรองโสด ต้องมีการระบุรับรองสถานภาพความสัมพันธ์/หนังสือรับรองความเป็นโสดจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง โดยใบรับรองดังกล่าวควรได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ออกเอกสารดังกล่าว และได้รับการรับรองจากคณะผู้แทนทางการทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศนั้น ๆ

  • ผู้ที่ประสงค์หย่าร้าง ควรส่งเอกสารใบหย่า (เอกสารนี้ควรได้รับการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศในศรีลังกาสำหรับพลเมืองศรีลังกา สำหรับชาวต่างชาติ กระทรวงการต่างประเทศของประเทศจะออกเอกสารดังกล่าวและได้รับการรับรองจากคณะผู้แทนทางการทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศนั้น ๆ)
  •  

  • ในกรณีที่เป็นพ่อหม้าย/แม่หม้าย ควรยื่นใบทะเบียนสมรสและมรณะบัตรฉบับเดิมของคู่สมรสคนเก่า (ซึ่งควรได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศในศรีลังกาสำหรับพลเมืองศรีลังกา สำหรับชาวต่างชาติ กระทรวงการต่างประเทศของประเทศ ได้ออกเอกสารดังกล่าวและได้รับการรับรองจากคณะผู้แทนทางการทูตแห่งศรีลังกาประจำประเทศนั้น ๆ)

3. รายงานการตรวจสอบความปลอดภัย (เมื่อจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวศรีลังกากับชาวต่างชาติ รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยตัวจริงที่ได้รับจากหน่วยงานความมั่นคงของประเทศดังกล่าว จะต้องระบุว่า ไม่เคยต้องโทษหรือไม่เคยเป็นผู้ต้องขัง ในข้อหากระทำความผิดในช่วงระยะเวลาหกเดือน’ คู่สมรสต่างชาติควรยื่นเอกสารนั้นด้วยตนเอง

แบบแสดงข้อมูลเพื่อคัดกรองโรค (ชาวต่างชาติดังกล่าวควรยื่นคำชี้แจงภาวะสุขภาพด้วยตนเอง – คลิกที่นี่)