ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิกซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของคณะกรรมมาธิการเศรษฐกิจและสังคมคอยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคของสหประชาชาติในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ของคณะกรรมาธิการคือการส่งมอบวาระ การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573, ซึ่งได้รับการเสริมกำลังและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างภูมิภาคเพื่อตอบสนองต่อความเปราะบาง การเชื่อมต่อ ความร่วมมือทางการเงิน และการบูรณาการตลาด. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก ให้บริการให้คำปรึกษาด้านนโยบาย , การสร้างขีดความสามารถ และ ความช่วยเหลือทางเทคนิค แก่รัฐบาลที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความทะเยอทะยานในการพัฒนา UNESCAP ให้บริการให้คำปรึกษาด้านนโยบาย การสร้างขีดความสามารถ และความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่รัฐบาลที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความทะเยอทะยานในการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมของประเทศต่างๆ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 สมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมได้เติบโตขึ้นจนมีสมาชิก 53 รายและสมาชิกสมทบ 9 รายในปัจจุบัน ศรีลังกาเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติเอเชียและแฟซิฟิคในวันที่ 10 ธันวาคม 2497 เพิ่มเติม