ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

ประเทศไทย

การตรวจลงตรา (visa) เข้าประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เปิดตัวระบบนัดหมายวีซ่าออนไลน์อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านระบบนัดหมายวีซ่าออนไลน์

(ยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบส่วนบุคคล http://srilanka.thaivisareservation.com/

หน่วยงานท่องเที่ยว www.thaivisareservation.com).

ใบยืนยันนัดหมายต้องพิมพ์และแนบมากับการสมัคร ทางสถานทูตจะ ไม่รับใบสมัครที่ไม่มีใบนัดหมายออนไลน์

สำหรับการนัดหมายทำวีซ่าก่อน 10 พฤศจิกายน 2565 กรุณาส่งอีเมล์พร้อมด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมมาทาง royalthaiembassyincolombo@gmail.com

บริษัทการท่องเที่ยวลงทะเบียนกับ IATA เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน ก่อนทำการนัดหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง royalthaiembassyincolombo1@gmail.com

การได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา(visa)สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตและข้าราชการ

จากการลงนามระหว่างประเทศไทยและศรีลังกา ว่าด้วยเรื่องการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตและข้าราชการ ให้มีผลบังคับใช้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้ถือหนังสือเดินทางางการทูตและข้าราชการของแต่ละประเทศไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าสำหรับเข้าออกประเทศ หรือต่อเครื่อง แต่ต้องไม่รับการจ้างงานใดๆ กิจการของตัวเอง หรือกิจกรรมส่วนตัวอื่นใดในแต่ละประเทศ

เอกสารเกี่ยวกับโควิด19 อย่างเช่น ใบรับรองการฉีดวัคซีน และผลการตรวจโควิดเมื่อมาถึงประเทศไทย

https://colombo.thaiembassy.org/en/content/travelling-to-thailand-from-1-october-2022-onwards?cate=5ddbe42115e39c4768007ed8

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ

https://colombo.thaiembassy.org/

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

26 ถนนเซอร์มาคัส เฟอร์นันโด กรุงโคลัมโบ 07 ประเทศศรีลังกา