ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

NEDA – Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency

ทำความรู้จัก สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA)

NEDA หรือสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ถูกก่อตั้งขึ้น วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 (2005) ภายใต้พระราชกฤษฎีกา การก่อตั้งของหน่วยงานความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านในไทย

ภายใต้ขอบเขตการทำงานของกระทรวงการคลังแห่งประเทศไทย และมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังแห่งประเทศไทย และดำเนินโครงการการศึกษาเรื่อง โอกาสและข้อจำกัดของความช่วยเหลือทางการเงินและทางเทคนิคของ NEDA ในศรีลังกา โครงการนี้มีเป้าหมายในการหาช่องทางการขยายการร่วมมือนานาชาติของ NEDA กับศรีลังกา

วิสัยทัศน์ของNEDA

   • ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางเทคนิคแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ
   • ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
   • ดําเนินการศึกษาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการความร่วมมือ
   • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการความร่วมมือ

วัตถุประสงค์

   • เพื่อผลักดันความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง
   • เพื่อให้ความร่วมมือทางการเงินและวิชาการมีผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกันกับแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
   • เพื่อให้ความร่วมมือทางการเงินและทางเทคนิคจาก NEDA กับประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NEDA