ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

การตรวจลงตรา (visa) ประเทศลาว

เว็บไซต์ www.laoevisa.gov.la เป็นระบบออนไลน์อย่างเป็นทางการสำหรับชาวต่างชาติเพื่อการทำวีซ่าออนไลน์ก่อนเดินทางมาถึงประเทศลาว

เมื่อวันที่ 9 กรกกฎาคม 2562 กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้มีส่วนร่วมที่ได้รับการรับรองทำการเปิดบริการวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการที่ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต พิธีเปิดเข้าร่วมโดยรองนายกรัฐมนตรี H.E Sonexay SIPHANDONE รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว H.E Saleumxay KOMMASITH คณะทูตานุทูตและตัวแทนองค์กรนานาชาติในเมืองเวียนเทียน


ช่วงแรกๆวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์เปิดให้บริการแก่ท่าอากาศยานและท่าด่านนานาชาติ 6แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาตวัตไต (เมืองหลวงกรุงเวียนเทียน) สะพานมิตรภาพลาว-ไทย (เมืองหลวงกรุงเวียนเทียน) ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง (หลวงพระบาง) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว2 ( แขวงสะหวันนะเขต) ท่าอากาศยานนานาชาติปากเซ (แขวงจำปาสัก) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว4 (แขวงบ่อแก้ว) จะทำการขยายการใช้ระบบสู่ท่าอากาศยานและท่าด่านนานาชาติใกล้เคียงในอนาคต

เยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.laoevisa.gov.la/article/who_can_apply เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ของลาว


สมัครวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (eVisa )ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่1. เตรียมรายละเอียดข้อมูลการสมัครและอัพโหลดเอกสารที่จำเป็น

ขั้นตอนที่2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยและชำระเงิน

ขั้นตอนที่3. ดาวน์โหลดหนังสือวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์


ค่าทำเนียมการทำวีซ่า

การชำระเงินวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการสมัครหลังจากกดส่งรายละเอียดและเอกสาร

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถขอคืนเงินได้

ข้อกำหนดการเข้าประเทศและมาตรการการกักกันโควิด19 สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

https://www.laosvisatravel.com/news/travel-restrictions

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ กรุงนิวเดลี

S-420, Greater Kailash, Part-II, New Delhi, 110048

โทร: +91-11-41327352

แฟ็กส์: +91-11-41327353

อีเมล์: Laoembdelhi@gmail.com