ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกา ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย บุษฎี สันติพิทักษ์
เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ศรีลังกาประจำประเทศไทย วันที่ 6 ธันวาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

4th of February marking 75th Anniversary of the Independence of Sri Lanka

ข่าวประชาสัมพันธ์
Embassy of Sri Lanka and the Federation of Thai Industries hold Investment Promotion Event
ข่าวประชาสัมพันธ์
Sri Lanka joins the celebration of the 75th Anniversary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) and the 78th Session in Bangkok
ข่าวประชาสัมพันธ์

BIMSTEC Foreign Ministers’ Retreat in Bangkok

President of Sri Lanka Ranil
รานิล วิคครามาสิงหะ
ประธานาธิบดีแห่งศรีลังกา
สำนักเลขาธิการประธานาธิบดี
Foreign Minister Sri Lanka
อาลี ซาบรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
Her Excellency Mrs C A Chaminda I Colonne

นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำกรุงเทพ ราชอาณาจักรไทย และผู้แทนถาวรคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP) พร้อมกับได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Her Excellency Mrs C A Chaminda I Colonne

การลงทุนในศรีลังกา

(สแกนหรือคลิกคิวอาร์โค้ด)

ประกาศ

(ข้อมูลเพิ่มเติม)

ทุนการศึกษาที่มอบให้กับศรีลังกา- พ.ศ. 2567

(ข้อมูลเพิ่มเติม)

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกา ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกา ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ภายหลังการลงนาม ทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศศรีลังกา – ประเทศไทย ศรีลังกา – ไทย (SLTFTA) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงโคลัมโบ ได้สร้างยุทธศาสตร์ใหม่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ทวิภาคีของศรีลังกา และไทย ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกาในกรุงเทพมหานคร โดยจัดขึ้นที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจัดโดยสถานทูตและคณะทูตผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำประเทศไทย มีแขกเข้า

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) แห่งประเทศไทย ยายการสนับสนุนศรีลังกา

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) แห่งประเทศไทย ยายการสนับสนุนศรีลังกา

ในระหว่างการอภิปรายร่วมกันของเอกอัครราชทูต ซีเอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำUNESCAP พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับส่งเสริมและขยาย ความร่วมมือของ NEDA กับศรีลังกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) แห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม
หน่วยงานในศรีลังกา
Department of Commerce
สำนักเลขาธิการประธานาธิบดี
Sri Lanka Parliament
รัฐสภาศรีลังกา
Department of Commerce
กระทรวงกลาโหม
ETA
ระบบออนไลน์ที่คัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศ
Immigration and emmigration
กรมตรวจคนเข้าเมืองและการย้ายถิ่นฐาน
Department of Commerce
กระทรวงการคลัง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และนโยบายระดับชาติ
Department of Commerce
กระทรวงการค้า การพาณิชย์ และความมั่นคงด้านอาหาร
Department of Commerce
กระทรวงพาณิชย์
Department of Commerce
Department of External Resources
Central Bank of Sri Lanka
ธนาคารกลาง
Sri Lanka Tourism Development Authority
หน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยว
Sri Lanka Tourism Promotion Bureau
สถาบันส่งเสริมการท่องเที่ยว
Board of Investment of Sri Lanka
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
National Crafts Council
สภาหัตศิลป์แห่งชาติ
National Crafts Council
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมหัตศิลป์ศรีลังกา
National Gem and Jewellery Authority
หน่วยงานอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
Sri Lanka Tea Board
สำนักงานกรรมการชา
Sri Lanka Export Development Board
สำนักงานกรรมการพัฒนาการส่งออก
Sri Lanka Export Development Board
สภาการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Sri Lanka Trade Information Portal
ศูนย์ข้อมูลการค้าต่างประเทศ
Sri Lanka Trade Information Portal
มหานครขนาดใหญ่แห่งใหม่ในบริเวณท่าเรือโคลัมโบ
Doing Business in Sri Lanka
สำนักงานการดำเนินธุรกิจในศรีลังกา
Doing Business in Sri Lanka
เว็บไซต์กลางภาครัฐ
Sri-Dalada-Maligawa-logo
วัดศรีทัลฒามัลลิกาววิหาร
หน่วยงานที่ร่วมกับไทย
National Assembly
รัฐสภา
Ministry of Foreign Affairs of Thailand
กระทรวงการต่างประเทศ
National Office of Buddhism
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Thai Immigration
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Ministry of Commerce of Thailand
กระทรวงพาณิชย์
Ministry of Labour
กระทรวงแรงงาน
Department of Commerce
กระทรวงมหาดไทย
Department of Customs
กรมศุลกากร
Department of Commerce
กรมการพัฒนาชุมชน
Department of Commerce
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
Department of Commerce
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA)
Board of Investment of Thailand
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Food and Drug Administration of Thailand
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
The Gem and Jewelry Institute of Thailand
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
Tourism Authority of Thailand
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Thai Industrial Standards Institute
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Federation of Thai Industries
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Thai Chamber of Commerce & Board of Trade of Thailand
หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
National Trade Repository of Thailand
คลังข้อมูลทางการค้าของไทย
History of Ayuthya Wat Dhammaram
ประวัติของวัดธรรมาราม อยุธยา