ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยทำหน้าที่ประธานสมัยประชุม ในระหว่างประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 80 และการเปิดตัวสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย บุษฎี สันติพิทักษ์
เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ศรีลังกาประจำประเทศไทย วันที่ 6 ธันวาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์
18th United Nations Day of Vesak Celebration 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์
9th of February marking 76th Anniversary of the Independence of Sri Lanka
ข่าวประชาสัมพันธ์
Embassy of Sri Lanka and the Federation of Thai Industries hold Investment Promotion Event
ข่าวประชาสัมพันธ์
Sri Lanka joins the celebration of the 75th Anniversary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) and the 78th Session in Bangkok
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในเอสแคปกล่าวถ้อยแถลง ใน การประชุมสุดยอดด้านนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ กรุงนิวเดลี
President of Sri Lanka Ranil
รานิล วิคครามาสิงหะ
ประธานาธิบดีแห่งศรีลังกา
สำนักเลขาธิการประธานาธิบดี
Foreign Minister Sri Lanka
อาลี ซาบรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
Her Excellency Mrs C A Chaminda I Colonne

นางโกโลนเน อัปปุหามิลาเค จมินทะ อิโนกา โกโลนเน

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำกรุงเทพ ราชอาณาจักรไทย และผู้แทนถาวรคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP) พร้อมกับได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Her Excellency Mrs C A Chaminda I Colonne

การลงทุนในศรีลังกา

(สแกนหรือคลิกคิวอาร์โค้ด)

ประกาศ

For you to learn Thai

ทุนการศึกษาและรางวัล

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในเอสแคปกล่าวถ้อยแถลง ในการประชุมสุดยอดด้านนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ กรุงนิวเดลี

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในเอสแคปกล่าวถ้อยแถลง ในการประชุมสุดยอดด้านนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ กรุงนิวเดลี

เมื่อเร็วๆ นี้ ฯพณฯ วี เอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (เอสแคป) ได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดด้านนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การประชุมด้านถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์ของอินเดีย (India Habitat Centre) กรุงนิวเดลี ทั้งนี้ เป็นไปตามคำเชิญของสภาวิจัยด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของอินเดีย (Indian Council for Research on International Economic Relations) ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสภาวิจัยด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของอินเดียและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

อ่านเพิ่มเติม
เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยทำหน้าที่ประธานสมัยประชุม ในระหว่างประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 80 และการเปิดตัวสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยทำหน้าที่ประธานสมัยประชุม ในระหว่างประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 80 และการเปิดตัวสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ

ฯพณฯ ซี เอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรในคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (เอสแคป) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 80 ในระหว่างวันที่ 22-26 เมษายน 2567 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้กำหนดหัวข้อของการประชุมคือ “การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Leveraging digital innovation for sustainable development in Asia and the Pacific)” โดย ฯพณฯ ซี เอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่รองประธานของการประชุมเอสแคป ครั้งที่ 80

อ่านเพิ่มเติม
สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกา และโอกาสการลงทุนในศรีลังกา

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกา และโอกาสการลงทุนในศรีลังกา

เมื่อเร็วๆ นี้ สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “ศรีลังกา: อนาคตสำหรับการลงทุน” ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับศรีลังกาและส่งเสริมโอกาสด้านการลงทุนในประเทศศรีลังกา

อ่านเพิ่มเติม
หน่วยงานในศรีลังกา
กระทรวงพาณิชย์

สำนักเลขาธิการประธานาธิบดี

รัฐสภาศรีลังกา
รัฐสภาศรีลังกา
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงกลาโหม
ระบบอนุมัติการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบออนไลน์ที่คัดกรองชาวต่างชาติเข้าประเทศ
การเข้าเมืองและการย้ายถิ่นฐาน
กรมตรวจคนเข้าเมืองและการย้ายถิ่นฐาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการคลัง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และนโยบายระดับชาติ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการค้า การพาณิชย์ และความมั่นคงด้านอาหาร
กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์
Department of External Resources
ธนาคารกลางแห่งศรีลังกา
ธนาคารกลาง
หน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยวศรีลังกา
หน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยว
สถาบันส่งเสริมการท่องเที่ยวศรีลังกา
สถาบันส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สภาหัตศิลป์แห่งชาติ
สภาหัตศิลป์แห่งชาติ
สภาหัตศิลป์แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมหัตศิลป์ศรีลังกา
หน่วยงานอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
หน่วยงานอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สำนักงานกรรมการชาศรีลังกา
สำนักงานกรรมการชา
สภาการพัฒนาอย่างยั่งยืนศรีลังกา
สำนักงานกรรมการพัฒนาการส่งออก
สภาการพัฒนาอย่างยั่งยืนศรีลังกา
สภาการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศูนย์ข้อมูลการค้าต่างประเทศศรีลังกา
ศูนย์ข้อมูลการค้าต่างประเทศ
ศูนย์ข้อมูลการค้าต่างประเทศศรีลังกา
มหานครขนาดใหญ่แห่งใหม่ในบริเวณท่าเรือโคลัมโบ
สำนักงานการดำเนินธุรกิจในศรีลังกา

สำนักงานการดำเนินธุรกิจในศรีลังกา

สำนักงานการดำเนินธุรกิจในศรีลังกา
เว็บไซต์กลางภาครัฐ
Sri Dalada Maligawa logo
วัดศรีทัลฒามัลลิกาววิหาร
หน่วยงานที่ร่วมกับไทย
รัฐสภา
รัฐสภา
กระทรวงการต่างประเทศไทย
กระทรวง
การต่างประเทศ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร
กระทรวงพาณิชย์
กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงพาณิชย์
Thailand International Cooperation Agency (TICA)
กระทรวงพาณิชย์
Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

หอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คลังข้อมูลทางการค้าของไทย
คลังข้อมูลทางการค้าของไทย
ประวัติของวัดธรรมาราม อยุธยา
ประวัติของวัดธรรมาราม
อยุธยา