ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)

บุคคลที่จะมีคุณสมบัติในการสมัครหนังสือเดินทางศรีลังกา จำต้องเป็นพลเมืองศรีลังกาโดยกำเหนิด หรือการลงทะเบียนเป็นพลเมืองศรีลังกาเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.immigration.gov.lk/pages_e.php?id=7

การเปลี่ยนแปลงหนังสือเดินทาง (Alterations to the Passport)

ผู้ถือหนังสือเดินทางศรีลังกาสามารถขอแก้ไขข้อมูลในหนังสือเดินทางได้ ทว่าคำร้องขอดังกล่าวจักต้องได้รับการอนุมัติจากกรมการตรวจคนเข้าเมืองศรีลังกา โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจะอยู่ในหน้า observation และ alteration

เอกสารที่จำเป็น

  • ฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหนังสือเดินทาง (Form O) โดยผู้สมัครต้องทำการกรอกฟอร์มให้เรียบร้อยสามารถดาวน์โหลดฟอร์มได้ที่นี่ ).
  • หนังสือเดินทางศรีลังกา
  • หลักฐานที่ใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
  • วีซ่าที่มีอายุการใช้งานของประเทศที่ผู้ส่งคำร้องขอพำนักอยู่

ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัคร (Fee): 330 บาท

ข้อสำคัญ:

การชำระเงินต้องกระทำผ่านเคาน์เตอร์กงสุลที่สถานทูต ซึ่งชำระเป็นเงินสด (บาท) โดยสถานทูตไม่สามารถรับเงินผ่าน เช็ก บัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต
หากคุณไม่สามารถชำระเงินด้วยเงินสดได้ และต้องการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสถานทูต โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับคำแนะนำ และอาจมีค่าธรรมเนียมธนาคารเพิ่มเติม
*โปรดทราบ ค่าธรรมเนียมไม่สามารถเรียกรับเงินคืนได้ ตามข้อบังคับทางการเงินของศรีลังกา