ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

Economic & Trade in Cambodia

ตัวชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกาและประเทศกัมพูชา

ประเทศกัมพูชา ประเทศศรีลังกา
ชื่อทางการ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา
ขนาดพื้นที่ 183,035 ตร.กม. 65,610 ตร. กม.
เมืองหลวง กรุงพนมเปญ ศรีชยวรรธนปุระโกฏเฏ
จำนวนประชากร 16,713,015 (ปี 2023) 23,326,272 (ปี 2023)
อายุขัยเฉลี่ย 71.3 ปี (ปี 2021) 75.5 ปี (ปี 2017)
อัตราการรู้หนังสือ 80.5% 92.3%
กลุ่มชาติพันธุ์ เขมร ร้อยละ 95.4 จาม ร้อยละ 2.4 จีน ร้อยละ 1.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.7 (ปี 2019-20) สิงหล ร้อยละ 74.9, ศรีลังกา-ทมิฬ ร้อยละ 11.2, ศรีลังกา-มัวร์ ร้อยละ 9.2, อินเดีย-ทมิฬ ร้อยละ 4.2, และอื่น ๆ ร้อยละ 0.5 (ปี 2012)
ศาสนา พุทธ ร้อยละ 97.1, มุสลิม ร้อยละ 2 คริสต์ ร้อยละ 0.3, อื่น ๆ ร้อยละ 0.5 (ปี 2019) พุทธ ร้อยละ 70.2, ฮินดู ร้อยละ 12.6, มุสลิม ร้อยละ 9.7, โรมันคาทอลิก ร้อยละ 6.1 และคริสต์แบบอื่น ๆ ร้อยละ 1.3
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 72.238 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2021) 296.595 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2021)
อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP rate) ร้อยละ 3.03 (2021) ร้อยละ 3.33 (2021)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 1,625.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ปี 2019) 4,013 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในแต่ละภาคส่วน ภาคเกษตรกรรม: ร้อยละ 25.3 (2017) ภาคเกษตรกรรม: ร้อยละ 7.8 (2017)
ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 32.8 (2017) ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 30.5 (2017)
ภาคบริการ: ร้อยละ 41.9 (2017) ภาคบริการ: ร้อยละ 61.7 (2017)
แรงงาน 9.345 ล้านคน (2017) 8.268 ล้านคน (2021)
แรงงานในแต่ละภาคส่วน ภาคเกษตรกรรม: ร้อยละ 48.7 ภาคเกษตรกรรม: ร้อยละ 27 (2021)
ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 19.9 ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 26 (2021)
ภาคบริการ: ร้อยละ 31.5 (2013) ภาคบริการ: ร้อยละ 47 (31 ธันวาคม 2016)
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.61 (2021) ร้อยละ 5.39 (2021)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.92 (2021) ร้อยละ 7.01 (2021)
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มันสำปะลัง,ข้าว, ข้าวโพด, ผัก, อ้อย, ถั่วเหลือง, ยาง, น้ำมันปาล์ม, กล้วย, เนื้อหมู ข้าว, อ้อย, ธัญพืช, เครื่องเทศ, ชา, ยาง, มันสำปะลัง, มะพร้าว, กล้าย, ข้าวโพด, นม
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว, เสื้อผ้า, การก่อสร้าง, การสีข้าว, การประมง, ผลิตภัณฑ์จากไม้ ยาง, ปูนซีเมนต์, การขุดเจาะอัญมณี, การทอ ยาง, ชา, มะพร้าว, ยาสูบ, สินเกษตรกรรม, สินค้าโภคภัณฑ์, การสื่อสาร, ประกัน, ธนาคาร, การท่องเที่ยว, การขนส่ง, ผ้า, การกลั่นน้ำมัน
การส่งออก 20.126 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2021) 13.083 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2020)
สินค้าส่งออก เสื้อผ้า, เศษเหล็ก, ทองคำ, เสื้อผ้าหนัง ผ้า, ชา, เครื่องเทศ, ยาง, หิน, ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และปลา
ประเทศที่ส่งออก สหรัฐฯ ร้อยละ 21, สิงคโปร์ ร้อยละ 8, ไทย ร้อยละ 8, เยอรมนี ร้อยละ 7, ญี่ปุ่น ร้อยละ 6, แคนาดา ร้อยละ 5, สหราชอณาจักร ร้อยละ 5 (2019) สหรัฐฯ ร้อยละ 24, สหราชอาณาจักร ร้อยละ 7, อินเดีย ร้อยละ 8, เยอรมนี ร้อยละ 7 (2019)
มูลค่าการนำเข้า 32.83 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2021) 18.271 พันล้านดอลลาร์สหรั๙ฐฯ
สินค้านำเข้า น้ำมันกลั่น, เสื้อผ้า, ทองคำ, รถยนต์น้ำอัดลม (2019) น้ำมันกลั่น, สิ่งทอ, ทองคำ และอุปกรณ์สำหรับการออกอากาศ, รถยนต์ (2019)
ประเทศที่นำเข้า จีน ร้อยละ 27, ไทย ร้อยละ 25, เวียดนาม ร้อยละ 15, สิงคโปร์ ร้อยละ 8 (2019) อินเดีย ร้อยละ 24, จีน ร้อยละ 23, สิงคโปร์ ร้อยละ 7, ยูเออี ร้อยละ 6 และ มาเลเซีย ร้อยละ 5

ที่มา: The World Factbook/ธนาคารกลางแห่งศรีลังกา/กรมศุลกากรศรีลังกา

1. การส่งออกและนำเข้าของศรีลังกา ปริมาณการค้าและดุลการค้ากับประเทศไทย

ในรอบปี 5 ล่าสุด มูลค่าการค้ารวมระหว่างศรีลังกากับไทยมีความไม่แน่นอน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1: การค้ากับประเทศกัมพูชา

มูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ปี การส่งออก การนำเข้า มูลค่าการค้ารวม ดุลการค้า ร้อยละการส่งออกต่อนำเข้า
มูลค่า อัตราการเติบโต มูลค่า อัตราการเติบโต มูลค่า อัตราการเติบโต
(%) (%) (%)
2018 4.68 3.18 7.86 1.49 146.88
2019 5.00 6.97 1.48 (53.41) 6.49 (17.48) 3.52 337.21
2020 5.92 18.36 2.03 36.60 7.95 22.53 3.90 292.18
2021 3.14 (46.96) 2.84 40.31 5.99 (24.70) 0.30 110.46
2022 3.51 11.70 2.70 (5.04) 6.21 3.75 0.81 129.93

ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา

ในปี 2021 มูลค่าการส่งออกสินค้าจากศรีลังกาไปกัมพูชาลดลงมาอยู่ที่ 3.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากมูลค่า 4.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018 ทั้งนี้ ดุลการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเป็นผลดีต่อประเทศศรีลังกาในแง่ที่ มูลค่าการส่งออกสินค้าไปกัมพูชาเพิ่มขึ้นราว 370,000 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2022 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยช่วง 5 ปีหลังสุด การนำเข้าสินค้าจากกัมพูชามีความผัน ทว่าในปี 2019 – 2021 มีแนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากกัมพูชา

Trade with Cambodia
การส่งออกของศรีลังกาไปยังประเทศกัมพูชา(Sri Lanka’s Exports to Cambodia)
 • กัมพูชาอยู่อันดับที่ 103 ของตลาดการส่งออกสินค้าของศรีลังกา โดยคิดเป็นร้อยละ 0.03 ของตลาดการส่งออกทั้งหมดของศรีลังกาในปี 2022
 • ข้าวสาลีและแป้ง เป็นสินค้าส่งออกหลักไปยังกัมพูชา อันคิดเป็นร้อยละ 29 ของมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาทั้งหมดในปี 2022 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สินค้าส่งออกหลักไปยังประเทศกัมพูชา (2018-2022)

มูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รหัส คำอธิบาย 2018 2019 2020 2021 2022 สัดส่วนในปี 2022 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี 2022 – 2021
110100 ข้าวสาลีและแป้ง 1.55 1.87 1.25 0.94 1.01 29 7
60 ผ้าโครเชต์ 0.75 0.52 1.65 0.69 0.63 18 (9)
49 หนังสือพิมพ์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการรพิมพ์ 0.27 0.38 0.61 0.56 0.49 14 (12)
6162 เครื่องแต่งกาย 0.06 0.23 0.16 0.05 0.48 14 860
58 ผ้าวูเวน พรม 0.57 0.91 0.54 0.51 0.17 5 (67)
39 พลาสติก 0.03 0.03 0.06 0.02 0.11 3 411
อื่น ๆ 1.44 1.08 1.65 0.37 0.62 18 66
รวม 4.68 5.00 5.92 3.14 3.51 100 12

ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา

การนำเข้าสินค้าจากกัมพูชา (Sri Lanka’s Imports from Cambodia)
 • ประเทศกัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 70 ของประเทศที่นำเข้าสินค้ามายังศรีลังกา โดยคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของประเทศที่ส่งออกสินค้ามายังศรีลังกาทั้งหมดในปี 2022
 • ยาสูบ เป็นสินค้าหลักที่มีการนำเข้ามาจากกัมพูชา อันเป็นร้อยละ 36 ของสินค้าที่นำเข้าจากกัมพูชาทั้งหมดในปี 2022
ตารางที่ 3: สินค้าหลักที่นำเข้าจากกัมพูชา

มูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รหัส คำอธิบาย 2018 2019 2020 2021 2022 สัดส่วนในปี 2022 อัตราการเปลี่ยนแปลงจากปี 2022 – 2021
24 ยาสูบ 0.87 0.97 36
6162 เครื่องแต่งกาย 1.17 0.21 0.16 0.65 0.64 24 (2)
60 ผ้าโครเชต์ 0.17 0.39 0.13 0.67 0.40 15 (39)
52 ผ้าคอตตอน 0.00 0.00 0.12 4 2,051,618
49 หนังสือพิมพ์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการรพิมพ์ 0.00 0.01 0.00 0.12 0.07 3 (37)
อื่น ๆ 1.84 0.88 0.86 1.41 0.49 18 65
รวม 3.18 1.48 2.03 2.84 2.70 100 (5)

ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา

2. ขอบเขตการขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศไทย (Scope for further expansion of Sri Lanka’s Exports to Cambodia)

เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของความต้องการซื้อในประเทศลาวและความสามารถในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืนของศรีลังกา ซึ่งมีแนวโน้มทำให้สินค้าดังต่อไปนี้ขยายการส่งออกที่มากขึ้น

 • อาหารสัตว์
 • ยางคงรูป
 • ชุดสายไฟ
 • น้ำมันชนิดกลาง หรือแร่บิทูมินัส
 • การเตรียมอาหาร
 • ถุง กระสอบ
 • เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
 • ตู้เก็บของ
 • อัญมณี
 • ส่วนบนและส่วนประกอบของของดังกล่าว (ไม่รวมส่วนเสริมความแข็งและส่วนประกอบทั่วไปที่ทำจากแร่ใยหิน)
 • จักรยาน
 • เพชรที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ไม่ได้เจียระไนหรือเลื่อยอย่างง่าย ๆ
 • กระดาษ และสิ่งพิมพ์
 • ตัวนำไฟฟ้า

สถิติการค้าทวิภาคีเพิ่มเติม – กัมพูชา

ปี อันดับ มูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ร้อยละของการส่งออกไปทั่วโลก ร้อยละ การเติบโต
1977
2022 103 3.51 0.03

ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา

สถิติการค้าทวิภาคี

มูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ปี การส่งออก ส่วนแบ่งของร้อยละ การส่งออกทั่วโลก การนำเข้า ยอดการค้ารวม ดุลการค้า
1995 0.03 0.001 0.05 0.08 -0.02
2000 0.10 0.002 0.83 0.93 -0.73
2001 0.05 0.001 0.31 0.36 -0.26
2002 0.22 0.005 0.02 0.24 0.20
2003 0.12 0.002 0.16 0.28 -0.05
2004 0.21 0.004 0.04 0.25 0.16
2005 0.31 0.005 0.21 0.52 0.11
2006 1.08 0.016 0.19 1.27 0.90
2007 1.40 0.018 0.22 1.63 1.18
2008 1.65 0.020 0.18 1.83 1.47
2009 1.32 0.019 0.44 1.76 0.88
2010 5.23 0.063 0.51 5.73 4.72
2011 2.33 0.023 1.16 3.49 1.17
2012 4.16 0.044 0.66 4.82 3.50
2013 5.34 0.053 0.78 6.12 4.56
2014 8.05 0.071 0.28 8.34 7.77
2015 7.05 0.069 1.02 8.07 6.03
2016 5.50 0.054 6.64 12.14 -1.14
2017 4.81 0.042 0.90 5.71 3.91
2018 4.68 0.040 3.18 7.86 1.50
2019 5.00 0.043 1.48 6.48 3.52
2020 5.92 0.060 2.03 7.95 3.89
2021 3.14 0.030 2.84 5.98 0.30
2022 3.51 0.030 2.70 6.21 0.81

ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา / แผนที่การค้า