ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

การบริการกงสุลด้านอื่นๆ

การบริการกงสุลอยู่ภายใต้การดำเนินงาน the Consular Functions การปฏิบัติหมายเลข 4 ปี 1981 ของศรีลังกา

การรับรอง การยืนยันตัวตรอิเล็กทรอนิกส์ และการรับรองนิติกรณ์

หมายเหตุสำคัญ:

เอกสารใดๆที่ออกโดยสถาบันศรีลังกาควรได้รับการรับรองผ่านระบบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (E-DAS) ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาตามที่อยู่ต่อไปนี้ และเตรียมสำเนาจากระบบอิเล็กทรอนิกส์มาให้สถานทูตเพื่อทำการรับรอง

กรมการกงสุล ศรีลังกา

ชั้น 2 ตึกCeylinco ถนน Janadhipathi Mawatha กรุงโคลัมโบ 01 ประเทสศรีลังกา
โทร: +94 112 338 812 / +94 112 446 302
แฟกส์: +94 112 473 899
อีเมล์: consular@mfa.gov.lk

เว็บไซต์บริการช่วงการระบาดของโควิด19 โดยกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสรีลังกา https://mfa.gov.lk/performing-consular-services/

  • สถานทูตบริการการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาสำหรับเอกสารต่างๆที่ออกโดยสถาบันศรีลังกา ซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองผ่านระบบการรับรองเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน เพื่อกำหนดแนวทางและการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง
  • เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของไทยจะได้รับการยอมรับการรับรองก็ต่อเมื่อเอกสารนั้นๆได้รับการรับรองโดย ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้: กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทยตามที่อยู่ดังต่อไปนี้:

กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย

123 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร +66 2 575 1058/ +66 2 575 1059 / +66 2 575 1060 http://www.mfa.go.th/main/en

หรือ

สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์สถานีคลองเตย

รถไฟฟ้ามหานคร สถานีคลองเตย Metro Mall
วันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
โทร 02-103-1631, Fax: 02-103-1632

  • เอกสารต่างๆโดยองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศ จะได้รับการรับรองเฉพาะเอกสารที่รับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ออกเอกสารนั้นๆ
  • มีเพียงพลเมืองชาวศรีลังกาเท่านั้นที่สามารถลงนามในเอกสาร/คำประกาศ รวมถึงหนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองที่สถานทูตต่อหน้าเจ้าหน้าที่การทูต/ผู้รับรอง ซึ่งได้รับอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติฟังก์ชันกงสุล ฉบับที่ 4 ปี 1981 เพื่อให้บริการนี้โดยต้องชำระเงินที่เกี่ยวข้องตามราชกิจจานุเบกษา ( ภาษาอังกฤษ / ภาษาสิงหล / ภาษาทมิฬ)
  • ผู้ที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจจะต้องแสดงด้วยตนเองพร้อมหนังสือเดินทางศรีลังกาและวีซ่าที่ถูกต้อง (หรือใบรับรองการเป็นพลเมืองคู่ที่ถูกต้อง ถ้ามี) ต่อสถานทูตพร้อมกับพยานสองคน (ซึ่งเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางศรีลังกา)
  • เอกสารราชการที่เกี่ยวข้องควรจัดทำเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่ให้ไว้ในหนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารอื่นๆ ในกรณีที่ไม่ได้จัดทำเอกสารอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในหนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ หรือเอกสารอื่นใด เอกสารดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาสำหรับการรับรอง
  • หนังสือรับรองจัดทำขึ้นเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงในเอกสารยืนยันตัวตนโดยรัฐบาล อาทิเช่น สูติบัตร ใบสมรส ใบมรณะ หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น จะได้รับการรับรองเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเอกสารต้นฉบับและได้รับการรับรองโดยหน่วยงานที่ออก
  • การรับรองเอกสาร/ คำประกาศ รวมถึงหนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจที่ลงนามโดยชาวต่างชาติจะได้รับการยอมรับเพื่อรับรองเฉพาะในกรณีที่เอกสารได้รับการรับรองโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจ (Notary) ที่ประเทศที่ตนพำนักอยู่ เอกสารจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของประเทศที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ก่อนที่จะให้สถานทูตรับรอง