ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

การบริการกงสุลด้านอื่นๆ

การบริการกงสุลอยู่ภายใต้การดำเนินงาน the Consular Functions การปฏิบัติหมายเลข 4 ปี 1981 ของศรีลังกา

การรับรอง การยืนยันตัวตรอิเล็กทรอนิกส์ และการรับรองนิติกรณ์

วิธีการสมัคร

เพื่อให้มีสิทธิ์ในการรับบริการการรับรอง รับรองความถูกต้อง และรับรองเอกสาร ผู้สมัครควรเป็นพลเมืองศรีลังกา และควรมีเอกสารประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และนำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาที่สถานทูตด้วยตนเอง

เอกสารที่จำเป็น

    • แบบฟอรฺมใบสมัครที่กรอกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด)
    • หนังสือเดินทางศรีลังกาฉบับจริงที่มีวีซ่าที่ถูกต้องเพื่ออยู่ในประเทศที่พำนัก
    • บัตรประจำตัวประชาชนศรีลังกาตัวจริง (N.I.C) หรือใบขับขี่