ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

Economic & Trade in Laos

ตัวชี้วัดทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศศรีลังกาและประเทศลาว

ประเทศลาว ประเทศศรีลังกา
ชื่อทางการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา
ขนาดพื้นที่ 236,800 ตร.กม. 65,610 ตร. กม.
เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ ศรีชยวรรธนปุระโกฏเฏ
จำนวนประชากร 7,852,377 (ปี 2023) 23,326,272 (ปี 2023)
อายุขัยเฉลี่ย 66 ปี 75.5 ปี
กลุ่มชาติพันธุ์ ลาว ร้อยละ 53.2, ขมุ ร้อยละ 11, ม้ง ร้อยละ 9.2, ภูไท ร้อยละ 3.4, ไท ร้อยละ 3.1, มะกอง ร้อยละ 2.5, กะตอง ร้อยละ 2.2, ลือ ร้อยละ 2.2, อาข่า ร้อยละ 1.8 และอื่น ๆ ร้อยละ 11.6 (ปี 2015) สิงหล ร้อยละ 74.9, ศรีลังกา-ทมิฬ ร้อยละ 11.2, ศรีลังกา-มัวร์ ร้อยละ 9.2, อินเดีย-ทมิฬ ร้อยละ 4.2, และอื่น ๆ ร้อยละ 0.5 (ปี 2012)
ศาสนา พุทธ ร้อยละ 64.7, คริสต์ ร้อยละ 1.7, ไม่มีศาสนา ร้อยละ 31.4, ไม่ระบุ ร้อยละ 2.1(ปี 2015) พุทธ ร้อยละ 70.2, ฮินดู ร้อยละ 12.6, มุสลิม ร้อยละ 9.7, โรมันคาทอลิก ร้อยละ 6.1 และคริสต์แบบอื่น ๆ ร้อยละ 1.3
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 18.246 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 84.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP rate) 0.44% (2020) ร้อยละ 3.7 (2021)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 1,8535.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ 3,814 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในแต่ละภาคส่วน ภาคเกษตรกรรม: ร้อยละ 20.9 ภาคเกษตรกรรม: ร้อยละ 7 (2020 ไม่รวมภาษี)
ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 33.2 ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 25.5 (2020 ไม่รวมภาษี)
ภาคบริการ: ร้อยละ 45.9 ภาคบริการ: ร้อยละ 58.7(2020 ไม่รวมภาษี)
แรงงาน 3.582 ล้านคน (2017) 8.553 ล้านคน (2021)
แรงงานในแต่ละภาคส่วน ภาคเกษตรกรรม: ร้อยละ 73.1 ภาคเกษตรกรรม: ร้อยละ 27.3 (2021)
ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 6.1 ภาคอุตสาหกรรม: ร้อยละ 26.0 (2021)
ภาคบริการ: ร้อยละ 20.6 (2012) ภาคบริการ: ร้อยละ 46.7 (2021)
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.7 (2017) 5.1% (2021)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 0.8 (2017) 6% (2021)
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ข้าว, มันสำปะลัง,อ้อย, กล้วย, แตงโม, ข้าวโพด, เผือก และ กาแฟ ข้าว, อ้อย, ธัญพืช, เครื่องเทศ, ชา, ยาง, มะพร้าว, ปลา, และ นม
อุตสาหกรรม เหมือง (ทองแดง, ดีบุก, ทองคำ, ยิปซั่ม), ไม้แปรรูป, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ยาง, ก่อสร้าง, เสื้อผ้า และท่องเที่ยว ยาง, ชา, มะพร้าว, สินค้าโภคภัณฑ์, การสื่อสาร, ประกัน, ธนาคาร, การท่องเที่ยว, การขนส่ง, ผ้า, การกลั่นน้ำมัน
มูลค่าการส่งออก 7.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2021) 12.249 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2021)
สินค้าส่งออก เครื่องไฟฟ้า, ทองแดง, ยาง, ทองคำ, เครื่องดื่มแต่งกลิ่น ผ้า, ชา, เครื่องเทศ, ยาง, หิน, ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว และปลา
ประเทศที่ส่งออก ไทย ร้อยละ 36, จีน ร้อยละ 28, เวียดนาม ร้อยละ 16 (2019) สหรัฐฯ ร้อยละ 25.07, สหราชอาณาจักร ร้อยละ 7.63, อินเดีย ร้อยละ 6.66, เยอรมนี ร้อยละ 6.16 และ อิตาลี ร้อยละ 4.72
มูลค่าการนำเข้า 6.527 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (2021) 20.052 พันล้านดอลลาร์สหรั๙ฐฯ
สินค้านำเข้า น้ำมัน, รถยนต์, วัว, โครงสร้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเหล็ก น้ำมัน, ผ้า, เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการขนส่ง, ผลิตภัณฑ์แร่, อาหาร
ประเทศที่นำเข้า ไทย ร้อยละ 53, จีน ร้อยละ 26, เวียดนาม ร้อยละ 10 (2019) จีน ร้อยละ 23.71, อินเดีย ร้อยละ 22.5, ยูเออี ร้อยละ 6.55, มาเลเซีย ร้อยละ 3.84 และ สิงโปร์ ร้อยละ 3.61

ที่มา: The World Factbook/ธนาคารกลางแห่งศรีลังกา/กรมศุลกากรศรีลังกา

1. การส่งออกและนำเข้าของศรีลังกา ปริมาณการค้าและดุลการค้ากับลาว

ดุลการค้าระหว่างศรีลังกากับลาวในรอบ 6 ปีล่าสุด ซึ่งแสดงในตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การค้ากับลาว

มูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ปี การส่งออก การนำเข้า ยอดการค้ารวม ดุลการค้า ร้อยละ การส่งออกต่อ การนำเข้า
มูลค่า การเติบโต มูลค่า การเติบโต มูลค่า การเติบโต
2017 0.2194 0.2693 0.4886 -0.0499 81.47
2018 0.0146 -93.34 0.0250 -90.72 0.0396 -91.90 -0.0104 58.43
2019 0.0024 -83.83 0.0479 91.69 0.0503 26.96 -0.0455 4.93
2020 0.0016 -31.15 0.0864 80.43 0.0880 75.19 -0.0848 1.88
2021 0.1048 6345.15 1.4282 1,552.70 1.5330 1,641.20 -1.3234 7.34
2022 0.0079 -92.46 0.56 -61.00 0.56 -63.15 -0.55 1.42

ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา

ในปี 2017 มูลค่าการส่งออกสินค้าจากศรีลังกาไปยังประเทศลาวมีมูลค่ามากที่สุดใน 6 ปีหลังสุด ซึ่งในปีถัดมากลับตกไปอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม ในปี 2021 มูลค่าการส่งออกไปยังลาวพุ่งสูงขึ้นมากถึง 1แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ทว่ามูลค่าดังกล่าวกลับตกลงอย่างมากในปี 2022 โดยจะเห็นได้ว่าดุลการค้ามิได้ส่งผลในเชิงบวกต่อศรีลังกาในช่วง 6 ปีหลังสุด ในทางกลับกัน ในปี 2021 มูลค่าการนำเข้าสินค้าจากลาวพุ่งสูงมากถึง 1.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการเติบโตขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อน
trade-with-laos
การส่งออกของศรีลังกาไปลาว (Sri Lanka’s Exports to Laos)
  • ลาวเป็นตลาดส่งออกลำดับที่ 194 ของศรีลังกา ซึ่งในปี 2022 ลาวมีส่วนแบ่งตลาดส่งออกของ ศรีลังกาอยู่ที่ร้อยละ 0.0006
  • ผ้าทอ เป็นสินค้าส่งออกหลักของศรีลังกาไปยังประเทศลาว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 ของสินค้าส่งออกจากศรีลังกา-ลาว ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สินค้าส่งออกหลักจากศรีลังกา – ลาว

มูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รหัสสินค้า คำอธิบาย 2018 2019 2020 2021 2022 สัดส่วน ในปี 2022 การเปลี่ยนแปลงในปี 2022 จาก ปี 2021
58 ผ้าทอพิเศษ 0.03 0.01 90 -75.45
1211 ต้นไม้ และ ส่วนของต้นไม้ 0.0007 9
0902 ชา 0.0001 1
26 แร่, กากแร่, เถ้า 0.02
32 สารสกัด 0.0004
39 พลาสติก 0.0003
49 หนังสือ 0.0001
52 ผ้าคอตตอน 0.0001
60 ผ้าเย็บ 0.00007 0.0003
61 & 62 เสื้อผ้า 0.002 0.02
7113 เครื่องประดับ 0.01
72 & 73 เหล็กกล้า 0.001
27101960 น้ำมันเครื่องยนต์ 0.04
สินค้าส่งออกอื่น ๆ 0.0001 0.00006
การส่งออก (รวม) 0.01 0.00 0.00 0.10 0.01 100 -92.46

ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา

การนำเข้าสินค้าจากลาวสู่ศรีลังกา (Sri Lanka’s Imports from Laos)
  • ประเทศลาวอยู่ในอันดับที่ 89 ของประเทศที่นำเข้าสินค้าจากศรีลังกา ซึ่งมีสัดส่วนร้อย 0.003 ของการนำเข้าสินค้าสู่ศรีลังกาทั้งหมดในปี 2022
  • โดยปุ๋ยเป็นสินค้านำเข้าหลัก อันคิดเป็นร้อยละ 61.16 ของสินค้าที่นำเข้าจากประเทศลาวทั้งหมดในปี 2021 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3: สินค้านำเข้าหลักจากลาว

มูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

รหัส คำอธิบาย 2018 2019 2020 2021 2022 สัดส่วนสินค้าในปี 2022 การเปลี่ยนแปลงในปี 2022 จากปี 2021
31 ปุ๋ย 0.34 61.16
48 กระดาษ 0.00002 1.34 0.21 38.20 -84.32
8504 หม้อแปลงไฟฟ้า 0.0001 0.02
49 หนังสือ, หนังสือพิมพ์ 0.01 0.000002 0.0001 0.02
61 & 62 เสื้อผ้า 0.00004 0.00009 0.00002 0.0001 0.02
9503 จักรยาน 0.0001 0.02
สินค้านำเข้าอื่น ๆ 0.02 0.05 0.08 0.09 0.01 0.04 -100
การนำเข้า (รวม) 0.02 0.05 0.09 1.43 0.56 100 -61

ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา


สิทธิพิเศษทางด้านการค้า (Preferential Trade)
ประเทศศรีลังกาและประเทศลาวต่างเป็นภาคีในข้อตกลงการค้าเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Trade Agreement: APTA) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า “ข้อตกลงกรุงเทพ” อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 ทั้งศรีลังกาและลาวเป็นสมาชิกของ APTA

ทว่า การค้าระหว่างประเทศศรีลังกาและประเทศลาวยังมิเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว

ขอบเขตการขยายการส่งออกสินค้าไปสู่ประเทศลาว

เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของความต้องการซื้อในประเทศลาวและความสามารถในการจัดหาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืนของศรีลังกา ซึ่งมีแนวโน้มทำให้สินค้าดังต่อไปนี้ขยายการส่งออกที่มากขึ้น

– ยางตัน/ยางคูชชั่น แผ่นยาง

– อาหารสัตว์

– ชาดำ ขนาดบรรจุ<=3กก.

– ยางรถยนต์ใหม่

– ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า

– ยางธรรมชาติ

– ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์

– เศษข้าว

สถิติการค้าทวิภาคีเพิ่มเติม – ลาว

ปี อันดับ มูลค่าดอลลาร์สหัฐ (ล้าน) ร้อยละของการส่งออกไปทั่วโลก อัตราการเติบโต (เท่า)
1977
2022 174 0.10 0.0009

ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา

เพิ่มเติม: การส่งออกสินค้าของศรีลังกาไปทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 743 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 1977 มีมูลค่ามากถึง 12,249 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งในปี 2021 มีอัตราการเติบโตมากกว่าเดิมประมาณ 16 เท่า

สถิติการค้าทวิภาคี

มูลค่าล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ปี การส่งออก สัดส่วนของการส่งออกทั่วโลก การนำเข้า การค้า (รวม) ดุลการค้า
1995
2000 0.03 0.0007 0.03 0.03
2001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 0.13 0.003 0.00 0.13 0.13
2004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 0.11 0.002 0.00 0.11 0.11
2006 0.02 0.0002 0.02 0.04 0.00
2007 0.04 0.0005 0.00 0.04 0.04
2008 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.01 0.0001 0.00 0.01 0.01
2011 0.10 0.001 0.01 0.11 0.09
2012 0.09 0.0009 0.00 0.09 0.09
2013 0.09 0.0009 0.09 0.18 0.00
2014 0.02 0.0002 0.00 0.02 0.02
2015 0.004 0.00004 0.43 0.43 -0.42
2016 2.15 0.02 7.60 9.74 -5.45
2017 0.22 0.002 0.27 0.49 -0.05
2018 0.01 0.0001 0.02 0.04 -0.01
2019 0.002 0.00002 0.05 0.05 -0.05
2020 0.002 0.00002 0.09 0.09 -0.09
2021 0.10 0.0009 1.43 1.53 -1.32
2022 194 0.0006 0.56 0.56 -0.55

ที่มา: กรมศุลกากรศรีลังกา / แผนที่การค้า