ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

การท่องเที่ยว

ในปี 2019 จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศลาวไปประเทศศรีลังกามีจำนวนลดลง ดังตารางต่อไปนี้

นักท่องเที่ยวจากลาวสู่ศรีลังกา

ปี จำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละการเปลี่ยน
2018 158
2019 129 -18.35
2020 19 -85.27
2021 0 -100
2022 29

ที่มา: หน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยวศรีลังกา