ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

การบริการกงสุลด้านอื่นๆ

การบริการกงสุลอยู่ภายใต้การดำเนินงาน the Consular Functions การปฏิบัติหมายเลข 4 ปี 1981 ของศรีลังกา

การรับรอง การยืนยันตัวตรอิเล็กทรอนิกส์ และการรับรองนิติกรณ์

ค่าทำเนียมการสมัคร

 

หมายเหตุสำคัญ

    • สำเนาเอกสารแต่ละฉบับจะถูกเรียกเก็บเงินแยกกัน
    • การชำระเงินรับเฉพาะเงินสดเท่านั้น (ไม่รับการชำระเงินแบบ บัตรเครดิต บัตรเดบิต)

ค่าทำเนียมการสมัคร

การรับรองและการรับรองความถูกต้องของใบรับรอง บาท
ใบคำร้อง 660
การรับรองเอกสาร 1650
การสาบานหรือยืนยันหนังสือรับรอง 1650
การจัดการคำสาบ้านหรือคำยืนยัน 1650
หนังสือมอบอํานาจหรือหนังสือมอบฉันทะ 1650
การออกหนังสือรับรองสําเนาถูกต้อง (สำเนาถูกต้อง) 165
การรับรองเอกสาร (ยกเว้นเอกสารการส่งออกและใบรับรองการศึกษา)
A. หากเจ้าของเอกสารเป็นชาวศรีลังกา 990
A. หากเจ้าของเอกสารเป็นชาวต่างชาติ 1089
การรับรองใบรับรองการศึกษา 165
การรับรองชุดของเอกสารส่งออก 1452
เอกสารอื่นๆ
ใบรับรองทั้งหมดรวมถึงหนังสือรับรองแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพที่จัดทําโดยผู้รับบํานาญศรีลังกาเพื่อวัตถุประสงค์ในบํานาญ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝังศพ / เผาศพ ไม่เสียค่าใช้จ่าย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งศพไปยังศรีลังกา ไม่เสียค่าใช้จ่าย
การออกจดหมายอื่นๆ ทั้งหมด / ใบรับรอง 990
การแปลเอกสาร
สําหรับการแปลเอกสาร 100 คําแรก 990
สําหรับทุก ๆ 25 คําหลังจากนั้น 165
หากคงเหลือน้อยกว่า 25 คําจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับ 25 คํา
ใบรับรองการสอบที่ออกโดยกรมการสอบ 500 (ริงกิตศรีลังกา)
เอกสารใด ๆ ที่ออกโดย GoSL สําหรับชาวต่างชาติ 1500 (ริงกิตศรีลังกา)
เอกสารอื่น ๆ 800 (ริงกิตศรีลังกา)