ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

การท่องเที่ยว

  • ในปี 2012 – 2019 จำนวนนักท่องเที่ยวไทยค่อย ๆ เพิ่มขึ้น โดยปี 2017 เป็นปีที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งมากถึงร้อยละ 14.44 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
  • ในปี 2020 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 39 ของประเทศที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางไปศรีลังกา ซึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยลดลงมากถึงร้อยละ 80.93 เมื่อเทียบกับปี 2019 เนื่องด้วยมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2021 อย่างไรก็ตาม ในปี 2022 จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องมาจากการคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศศรีลังกา

จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย

ปี จำนวนนักท่องเที่ยว ร้อยละการเติบโต
2011 5,880
2012 7,897 34.30
2013 9,608 21.67
2014 9,260 -3.62
2015 10,112 9.20
2016 9,462 -6.43
2017 10,828 14.44
2018 9,178 -15.24
2019 9,861 7.44
2020 1,880 -80.93
2021 247 -86.86
2022 1,725 598.38