ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

รายละเอียดทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาด้านล่าง

EFSU

โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เป็นเลิศ (EFS-U)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

กดที่นี่

โครงการทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เป็นเลิศ (EFS)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2567

กดที่นี่

ประเภททุนการศึกษา A

ประเภททุนการศึกษา B