ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

เกี่ยวกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและ
แฟซิฟิก (UNESCAP)

unescap

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิกซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของคณะกรรมมาธิการเศรษฐกิจและสังคมคอยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคของสหประชาชาติในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน จุดเน้นเชิงกลยุทธ์ของคณะกรรมาธิการคือการส่งมอบวาระ การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573, ซึ่งได้รับการเสริมกำลังและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยการส่งเสริมความร่วมมือและการบูรณาการระหว่างภูมิภาคเพื่อตอบสนองต่อความเปราะบาง การเชื่อมต่อ ความร่วมมือทางการเงิน และการบูรณาการตลาด. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก ให้บริการให้คำปรึกษาด้านนโยบาย , การสร้างขีดความสามารถ และ ความช่วยเหลือทางเทคนิค แก่รัฐบาลที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความทะเยอทะยานในการพัฒนา UNESCAP ให้บริการให้คำปรึกษาด้านนโยบาย การสร้างขีดความสามารถ และความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่รัฐบาลที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความทะเยอทะยานในการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมของประเทศต่างๆ นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 สมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมได้เติบโตขึ้นจนมีสมาชิก 53 รายและสมาชิกสมทบ 9 รายในปัจจุบัน ศรีลังกาเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติเอเชียและแฟซิฟิคในวันที่ 10 ธันวาคม 2497 เพิ่มเติม

ศรีลังกาเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติเอเชียและแฟซิฟิคในวันที่10 ธันวาคม 2497 นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 สมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมได้เติบโตขึ้นจนมีสมาชิก 53 รายและสมาชิกสมทบ 9 รายในปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำกรุงเทพฯ เป็นตัวแทนของประเทศในฐานะคณะผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติเอเชียและแฟซิฟิก และผู้แทนถาวรยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้แทนถาวร อ่านเพิ่มเติม

ฟอรัมเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (APFSD) เป็นฟอรัมระหว่างรัฐบาลประจำปีและครอบคลุมและเป็นเวทีระดับภูมิภาคสำหรับสนับสนุนประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ในการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2030 APFSD ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และผู้แทนถาวรของศรีลังกาในสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) H.E. (นาง) Samantha K. Jayasuriya เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยได้รับเลือกด้วยเสียงไชโยโห่ร้องให้เป็นประธานของ APFSD ครั้งที่ 7 และจะดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เพิ่มเติม

หัวข้อหลักของ APFSD ครั้งที่ 7 คือ “การเร่งดำเนินการและการส่งมอบวาระปี 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก” เพิ่มเติมเกี่ยวกับ APFSD ครั้งที่ 7