ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ยินที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสองทาง (Two-way Tourism) ร่วมกับฝ่ายศรีลังกา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย
สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล
ยินที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธ แบบสองทาง
การแลกเปลี่ยน

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย จมินทะ โกโลนเน เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย

รัฐมนตรีสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ให้การต้อนรับเอกอัครราชทู จมันทะ โกโลนเน อย่างอบอุ่น และ
เอกอัครราชทูตได้กล่าวแสดงความยินดีแก่การได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนมตรีใหม่

รัฐมนตรีสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนและให้ความร่วมมือเพื่อ
ความสัมพันธ์ไทย-ศรีลังกาในด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา
และการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวแบบสองทาง (two-way Tourism)

เอกอัครราชทูตได้ขอความร่วมมือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทยให้มีการส่งเสริมนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวในศรีลังกา

เอกอัครราชทูตยังเน้นย้ำว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้รัฐบาลศรีลังกาได้ยกเว้นวีซ่าฟรีสําหรับคนไทยเพื่อการส่งเสริมให้ศรีลังกาเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ตามคำเชิญของเอกอัครราชทูต จมินทะ โกโลนเน มอบให้แก่รัฐมนตรีสุดาวรรณ
หวังศุภกิจโกศล ให้ไปเยือนศรีลังกาในเวลาที่สะดวกในอนาคตอันใกล้ ซึ่งท่านรัฐมนตรีให้การตอบรับอย่างอบอุ่น

อัคคราชทูตที่ปรึกษา สมันมาลี และเลขานุการเอก (พาณิชย์) วิเรชิก้า บันดารา
เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
ในกรุงเทพ ประเทศไทย
21.12.2023

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย