ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 08th Round of Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement Negotiations was successfully concluded in Bangkok, Thailand

การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีศรีลังกา-ไทย รอบที่ 8 ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีศรีลังกา-ไทย รอบที่ 8 ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

The 08th Round of Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement (SLTFTA) Negotiations was held from 27-29 November in Bangkok, Thailand. The negotiations were co-chaired by the Director General of the Department of Trade Negotiations and the Chief Negotiator of Thailand, Auramon Supthaweethum and the Chief Negotiator of Sri Lanka, K. J. Weerasinghe.

The Director General of the Department of Trade Negotiations and the Chief Negotiator of Thailand, Auramon Supthaweethum welcomed the delegation of Sri Lanka to the 08th Round of SLTFTA Negotiations and stated that both countries have agreed to conclude the SLTFTA Negotiations by the end of 2023 with the aim of signing on 03rd February 2024 to coincide with the independence day celebrations of Sri Lanka.

The Chief Negotiator of Sri Lanka, K. J. Weerasinghe, expressed his appreciation to Thailand for hosting the 08th Round of SLTFTA Negotiations. He also expressed his gratitude in agreeing to conclude the SLTFTA Negotiations by the end of 2023 with the aim of signing on 03rd February 2024.

A Seminar on “trade and investment opportunities in Thailand and Sri Lanka” was organised by the Department of Trade Negotiations and the Department of International Trade Promotion of Thailand on 29th November 2023. The opening remarks at the Seminar were delivered by the Deputy Minister of Commerce, Napintorn Srisunpang and Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to the UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne.

Deputy Minister Napintorn highlighted during his opening remarks that the establishment of the Thailand-Sri Lanka FTA is an opportunity to expand trade and investment into new markets in South Asia. Sri Lanka is strategically located on the shipping routes of the Indian Ocean. It is linked to South Asia, the Middle East, and Africa and is a key strategic link in China’s Maritime Silk Road and has abundant resources such as gems, aquatic animals and minerals, which are raw materials that Thailand’s domestic industry needs.

During her remarks Ambassador Colonne stated that despite the longstanding historical relations between our two brotherly nations based on Buddhist religious values, the two-way trade between Sri Lanka and Thailand amounted to only USD 352 million in 2022. It is regrettable to state that the total investment received from Thailand in Sri Lanka is negligible, with only USD 0.74 million recorded in 2022. The vision of the Government of Sri Lanka is to integrate into the global economy and in this context, to expand economic and trade relations to South Asia and then to the east and to join Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Sri Lanka has submitted its letter of intent to RCEP Secretariat.

The delegation of Thailand consisted of Officials from the Ministry of Foreign Affairs, Department of Trade Negotiations, Department of Foreign Trade, Thai Customs Department, Board of Investment and Office of the Council of State.

The delegation of Sri Lanka comprised of senior Officials from the Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Thailand, Presidential Secretariat, Ministry of Foreign Affairs, Department of Commerce, Department of Trade and Investment Policies, Attorney General’s Department, Sri Lanka Customs, Central Bank, Board of Investment of Sri Lanka and the Sri Lanka Export Development Board.

Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka
Bangkok, Thailand
13th December 2023

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย