ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 ประกาศ 5 INVITATION FOR BIDS – (IFB) – PROCUREMENT OF PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS – BID REF. : SPMC/01/2024

INVITATION FOR BIDS – (IFB)

INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING –(ICB)

PROCUREMENT OF PHARMACEUTICAL RAW MATERIALS

SriLankan Airlines Logo

MINISTRY OF HEALTH

STATE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING CORPORATION OF SRI LANKA

STATE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING CORPORATION OF SRI LANKA

BID REF. : SPMC/01/2024

CLOSING ON: 26th March 2024

Bid Notice