ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

Press Releases

Home 5 ประกาศ 5 Invitation for proposals to generate and supply of electrical energy from renewable energy resources and build own and operate basis (BOO) for 20 year contract period published in the extraordinary gazette on 24.09.2021

Invitation for proposals to generate and supply of electrical energy from renewable energy resources and build own and operate basis (BOO) for 20 year contract period published in the extraordinary gazette on 24.09.2021

71st Birthday Anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Rama X of the Kingdom of Thailand.

Extraordinary Gazette on 24.09.2021 – Click here

Invitation for Submission of Proposals – Click here

Supporting information – Click here

More information

Deadline for Submission of Proposals: 16 November 2021 at 10:00 hrs ( Sri Lanka Time GMT+5:30)