ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ให้คำมั่นแก่เอกอัครราชทูตศรีลังกา ชามินดา โคโลนเน่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ให้คำมั่นแก่เอกอัครราชทูตศรีลังกา ชามินดา โคโลนเน่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อ การกุศลนานาชาติ ประจำปี ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “ชอปสนุก สุขใจ ได้กุศล” (Shop for a Cause) โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย ในการนี้ นายสตีเฟ่น เสนานายาเก ซึ่งเป็นคู่สมรสของเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานและเป็นกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบในการจับฉลากรางวัล ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อของที่ระลึกและการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตไปทั่วโลกผ่าน ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.iredcross.org)

Sri Lankan St. Bridget’s Convent under 17 Netball Team won Championship Cup and Runner Up of under 16 Basketball Team and Under 19 Netball Team at Pathumthani University Sport Tournament Thailand 2023

เมื่อวันนี้ 11 มกราคม 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำ UNESCAP ซีเอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ของไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ณ กระทรวงวัฒนธรรม

หลังจากให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่เอกอัครราชทูตชามินดา โคโลนเน่ รัฐมนตรีเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ระลึกถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างศรีลังกาและไทยตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท

ทั้งสองฝ่ายอภิปรายหารือลงรายละเอียดเรื่องการก่อตั้งศูนย์ภาษาไทยและศูนย์ภาษาสิงหลในศรีลังกาและไ ทยตามลำดับ ความเป็นไปได้ของการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดมุมแสดงศิลปะศรีลังกา และวรรณคดี เป็นต้น การจัดโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะในการละคร การแสดงศิลปะที่ศูนย์วัฒนธรรมไทย สร้างสารคดีเป็นภาษาสิงหล ภาษาไทย ภาษาลาวและภาษาเขมร เรื่องสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ในประเทศเถรวาท ซึ่งมีประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว

ทั้งสองท่านได้ร่วมอภิปรายเพิ่มเติมในเรื่องของการดําเนินการทวิภาคีตามข้อตกลงทางวัฒนธรรมซึ่งถูกลงนา มในปี พ.ศ. 2524 (1981) อํานวยความสะดวกในโครงการทุนการศึกษาระยะยาวและระยะสั้น โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิชาการ และสมาชิกสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มอบทุนการศึกษาสําหรับสมาชิกของ Sanga และบุคคลสําคัญทางศาสนาอื่น ๆ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองตวามคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปี พ.ศ. 2568 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศ

เอกอัครราชทูตชามินดา โคโลนเน่ ได้กล่าวเชิญท่านรัฐมนตรีเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ให้ไปเยือนศรีลังกาในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากท่านรัฐมนตรีอย่างอบอุ่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายธรรมพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ และเลขาเอก นางสมันมาลี และ เลขาเอก (พาณิชย์) นางวิเรชิก้า บันดารา ประจำสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
ในกรุงเทพ ประเทศไทย
11.01.2024

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อ การกุศลนานาชาติ ประจำปี ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “ชอปสนุก สุขใจ ได้กุศล” (Shop for a Cause) โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย ในการนี้ นายสตีเฟ่น เสนานายาเก ซึ่งเป็นคู่สมรสของเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานและเป็นกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบในการจับฉลากรางวัล ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อของที่ระลึกและการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตไปทั่วโลกผ่าน ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.iredcross.org)