ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ให้คำมั่นแก่เอกอัครราชทูตศรีลังกา ชามินดา โคโลนเน่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ให้คำมั่นแก่เอกอัครราชทูตศรีลังกา ชามินดา โคโลนเน่ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกา ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกา ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ภายหลังการลงนาม ทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศศรีลังกา – ประเทศไทย ศรีลังกา – ไทย (SLTFTA) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงโคลัมโบ ได้สร้างยุทธศาสตร์ใหม่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ทวิภาคีของศรีลังกา และไทย ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกาในกรุงเทพมหานคร โดยจัดขึ้นที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจัดโดยสถานทูตและคณะทูตผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำประเทศไทย มีแขกเข้า

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) แห่งประเทศไทย ยายการสนับสนุนศรีลังกา

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) แห่งประเทศไทย ยายการสนับสนุนศรีลังกา

ในระหว่างการอภิปรายร่วมกันของเอกอัครราชทูต ซีเอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำUNESCAP พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับส่งเสริมและขยาย ความร่วมมือของ NEDA กับศรีลังกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) แห่งประเทศไทย

Sri Lankan St. Bridget’s Convent under 17 Netball Team won Championship Cup and Runner Up of under 16 Basketball Team and Under 19 Netball Team at Pathumthani University Sport Tournament Thailand 2023

เมื่อวันนี้ 11 มกราคม 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำ UNESCAP ซีเอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่ของไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ณ กระทรวงวัฒนธรรม

หลังจากให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแก่เอกอัครราชทูตชามินดา โคโลนเน่ รัฐมนตรีเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ระลึกถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรอันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างศรีลังกาและไทยตามหลักพุทธศาสนาเถรวาท

ทั้งสองฝ่ายอภิปรายหารือลงรายละเอียดเรื่องการก่อตั้งศูนย์ภาษาไทยและศูนย์ภาษาสิงหลในศรีลังกาและไ ทยตามลำดับ ความเป็นไปได้ของการจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อจัดมุมแสดงศิลปะศรีลังกา และวรรณคดี เป็นต้น การจัดโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับเด็กนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะในการละคร การแสดงศิลปะที่ศูนย์วัฒนธรรมไทย สร้างสารคดีเป็นภาษาสิงหล ภาษาไทย ภาษาลาวและภาษาเขมร เรื่องสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ในประเทศเถรวาท ซึ่งมีประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และประเทศลาว

ทั้งสองท่านได้ร่วมอภิปรายเพิ่มเติมในเรื่องของการดําเนินการทวิภาคีตามข้อตกลงทางวัฒนธรรมซึ่งถูกลงนา มในปี พ.ศ. 2524 (1981) อํานวยความสะดวกในโครงการทุนการศึกษาระยะยาวและระยะสั้น โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิชาการ และสมาชิกสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มอบทุนการศึกษาสําหรับสมาชิกของ Sanga และบุคคลสําคัญทางศาสนาอื่น ๆ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองตวามคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปี พ.ศ. 2568 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศ

เอกอัครราชทูตชามินดา โคโลนเน่ ได้กล่าวเชิญท่านรัฐมนตรีเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ให้ไปเยือนศรีลังกาในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากท่านรัฐมนตรีอย่างอบอุ่น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายธรรมพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ และเลขาเอก นางสมันมาลี และ เลขาเอก (พาณิชย์) นางวิเรชิก้า บันดารา ประจำสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
ในกรุงเทพ ประเทศไทย
11.01.2024

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกา ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกเกียรติยศในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกา ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ภายหลังการลงนาม ทำความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศศรีลังกา – ประเทศไทย ศรีลังกา – ไทย (SLTFTA) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงโคลัมโบ ได้สร้างยุทธศาสตร์ใหม่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ทวิภาคีของศรีลังกา และไทย ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 76 ปีแห่งการประกาศอิสรภาพหรือวันชาติของศรีลังกาในกรุงเทพมหานคร โดยจัดขึ้นที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจัดโดยสถานทูตและคณะทูตผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำประเทศไทย มีแขกเข้า

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) แห่งประเทศไทย ยายการสนับสนุนศรีลังกา

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) แห่งประเทศไทย ยายการสนับสนุนศรีลังกา

ในระหว่างการอภิปรายร่วมกันของเอกอัครราชทูต ซีเอ ชามินดา ไอ โคโลนเน่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำUNESCAP พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับส่งเสริมและขยาย ความร่วมมือของ NEDA กับศรีลังกา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ณ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) แห่งประเทศไทย