ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

Press Releases

Home 5 ประกาศ 5 Ministry of Industries calling for bids on behalf of M/s Kahatagaha Graphite Lanka Limited for Sale of Kahatagaha Graphite

Ministry of Industries calling for bids on behalf of M/s Kahatagaha Graphite Lanka Limited for Sale of Kahatagaha Graphite

71st Birthday Anniversary of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, Rama X of the Kingdom of Thailand.

Ministry of Industries calling for bids on behalf of M/s Kahatagaha Graphite Lanka Limited for Sale of Kahatagaha Graphite
Bid closing date: 14 September 2021 at 1400 hrs (Sri Lanka Time GMT +5:30 Time Zone)