ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Sri Lanka successfully participates at the 68th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2023 in Bangkok

Sri Lanka successfully participates at the 68th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2023 in Bangkok

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

Congratulations the newly appointed Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs
สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยในความร่วมมือของสภาหัตถศิลป์ คณะกรรมการพัฒนาการส่งออกศรีลังกา คณะกรรมการการตลาดเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์พันธมิตร คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม คณะกรรมการหัตถกรรม (Laksala) ผู้ส่งออกอบเชยซีลอน Excellensa Impex (Pvt) Ltd ผู้ส่งออกชาซีลอน Basilur Tea (Pvt) Ltd Ranfer Teas (Pvt) Ltd และ Eswaran Brothers Exports (Pvt) Ltd ประสบความสําเร็จในการเข้าร่วมงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2023 ครั้งที่ 78 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและจัดแสดงสินค้าศรีลังกาในประเทศไทย
บาซา (Bazaar) ถูกจัดขึ้นโดย YWCA Bangkok ร่วมกับคู่สมรสของเอกอัครราชทูตในกรุงเทพฯ ทรงเปิดงานโดยผู้แทนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องคมนตรีชิรายุ อิสรางกุล ณ อยุธยา
ก่อนการจัดงานผลิตภัณฑ์ศรีลังกาได้รับการโปรโมตผ่านช่องทางทีวีในประเทศไทย
บูธศรีลังกาที่มีเครื่องเทศหัตถกรรมชาซีลอนและอื่น ๆ อีกมากมายได้รับการชื่นชมและดึงดูดจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ
งานนี้เข้าร่วมโดย 40 คณะผู้แทนทางการทูตในกระเทศไทย ประกอบไปด้วย 175 บูธ การบริจาคจากสถานเอกอัครราชทูตที่เข้าร่วมโครงการจะช่วยดําเนินโครงการการกุศลเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา อาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม และเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ
สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
21 พฤศจิกายน 2566
การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นางมิกิโกะ ทานากะ ผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี เข้าคาราวะเอกอัครราชทูตศรีลังกาและผู้แทนถาวรประจำประเทศไทย