ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 นายเชฮาน เสมาสิงเหอะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นายเชฮาน เสมาสิงเหอะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม เอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสการทำงานสำหรับ คนศรีลังกาในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม เอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสการทำงานสำหรับ คนศรีลังกาในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำ ประเทศไทยและผู้แทนถาวรฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในวาระการเข้าดำรงตำแหน่ง ณ กระทรวงแรงงาน

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

นายเชฮาน เสมาสิงเหอะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) ครั้งที่ 11 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นายเชฮาน เสมาสิงเหอะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้แทนศรีลังกาเข้าร่วมการประชุม Asia Pacific Forum on Sustainable Development ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20–23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เมื่อ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายเชฮาน เสมาสิงเหอะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วม การอภิปรายระดับสูงภายใต้หัวข้อ “New Frontier on Social Protection in a Changing World – Towards a vision for shared progress in Asia Pacific” โดยในการอภิปรายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวถึงการปฏิรูปการคุ้มครองทางสังคม (social protection) อันกลายเป็นหนึ่งในวาระการปฏิรูปที่สำคัญของ รัฐบาลศรีลังกา ซึ่งช่วยรัฐบาลดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างภาษี ราคาสาธารณูปโภค และการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อปกป้องครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้เปราะบางผ่านกลไกทางเลือก นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการริเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจมหภาคที่ครอบคลุม ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ เห็นได้ชัดจากตัวชี้วัดเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการแก้ปัญหาความขาดแคลน ด้วยสภาพคล่องของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่เพียงพอในระบบธนาคาร ตลอดจนการยกเลิกข้อจำกัด การนำเข้าสินค้า ล้วนส่งผลต่อการลดลงของเงินเฟ้ออย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ 70 สู่ร้อยละ 6.4 ในเดือนมกราคมของปี 2567 และการเพิ่มมูลค่าขึ้นของสกุลเงินรูปีศรีลังกา

การอภิปรายข้างต้น นางสาวอามิดา ซาลซิอา อาลิสจาห์บานา เลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) พร้อมด้วย นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย รวมไปถึง นายอมินา เจ โมฮัมเม็ด รองเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ได้ทำการเปิดการอภิปราย ตามลำดับ

การอภิปรายครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อทบทวนความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำภูมิภาค ในเป้าหมายต่าง ๆ อาทิ เป้าหมายที่ 1 (ยุติความยากจน) เป้าหมายที่ 2 (ยุติความหิวโหย) เป้าหมายที่ 13 (การปฏิบัติการเพื่อต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ) เป้าหมายที่ 16 (สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่มีประสิทธิภาพ) และเป้าหมายที่ 17 (ความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) โดยจะมีการรายงานผลลัพธ์ในการประชุมทางการเมืองระดับสูงในเดือนกรกฎาคม และการประชุมระดับผู้นำในเดือนกันยายนปี 2567 ณ นครนิวยอร์ก

ในห้วงการประชุม APFSD ครั้งที่ 11 ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ร่วมกันนำเสนอรายงาน “Asia-Pacific SDG Partnership” ประจำปี 2567 ภายใต้หัวข้อ “People and Planet” ซึ่งเป็นการกล่าวถึงความท้าทายที่เชื่อมโยงกับการ ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความยากจน ความอดอยากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ คณะผู้แทนศรีลังกาประกอบไปด้วย นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนางชามินดรี ซาปารามาดู อธิบดีสภาการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมไปถึง นาง เอ ดับเบิลยู เอส สามานมาลี เลขานุการเอกและรองผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำประเทศไทย และ นางวิเรชิก้า บันดารา เลขานุการเอก ฝ่ายการค้าและรองผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
กรุงเทพฯ
28.02.2567

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม เอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสการทำงานสำหรับ คนศรีลังกาในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม เอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) ได้หารือเกี่ยวกับโอกาสการทำงานสำหรับ คนศรีลังกาในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำ ประเทศไทยและผู้แทนถาวรฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องในวาระการเข้าดำรงตำแหน่ง ณ กระทรวงแรงงาน

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

การยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวร นาง ซี เอ ชามินดา ไอ โคลอนนี่ เป็นประธานการประชุมออนไลน์ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน