ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Sri Lankan St. Bridget’s Convent under 17 Netball Team won Championship Cup and Runner Up of under 16 Basketball Team and Under 19 Netball Team at Pathumthani University Sport Tournament Thailand 2023

ศรีลังกา เซนต์ บริดเจ็ต คอนแวนต์ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ทีมเน็ตบอล คว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพคัพ และรองชนะเลิศประเภททีมบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และทีมเน็ตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในการแข่งขัน Pathumthani University Sport Tournament Thailand 2023

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อ การกุศลนานาชาติ ประจำปี ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “ชอปสนุก สุขใจ ได้กุศล” (Shop for a Cause) โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย ในการนี้ นายสตีเฟ่น เสนานายาเก ซึ่งเป็นคู่สมรสของเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานและเป็นกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบในการจับฉลากรางวัล ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อของที่ระลึกและการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตไปทั่วโลกผ่าน ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.iredcross.org)

ศรีลังกา เซนต์ บริดเจ็ต คอนแวนต์ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ทีมเน็ตบอล คว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิพคัพ และรองชนะเลิศประเภททีมบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และทีมเน็ตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในการแข่งขัน Pathumthani University Sport Tournament Thailand 2023
นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์ บริดเจ็ต คอนแวนต์ จากโคลัมโบ ศรีลังกา จำนวน 58 คนเข้าร่วมการแข่งขัน Pathumthani University Sport Tournament ร่วมกับนักเรียนไทย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 1 มกราคม 2566 ซึ่งจัดที่โรงเรียนสามโคก ปทุมธานี

โรงเรียนเซนต์ บริดเจ็ต คอนแวนต์ คว้าถ้วยรางวัลแชมเปี้ยนชิพสำหรับการแข่งขันเน็ตบอล รุ่นอายุไม่เกิน17ปี และรองชนะเลิศในการแข่งขันบาสเก็ตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และเน็ตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี

เอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยและผู้แทนถาวรประจำ UNESCAP ซี.เอ. ชามินดา ไอ. โคโลนเน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา PTU Tournament Thailand 2023 ซึ่งได้รับเกียรติเป็นประธานพิธีเปิดจาก พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้ว่าราชการประจำจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนสามโคก ปทุมธานี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรประจํา UNESCAP กล่าวว่า “กีฬาในศรีลังกาเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมศรีลังกา แม้ว่ากระทรวงกีฬาจะตั้งชื่อวอลเลย์บอลว่าเป็นกีฬาประจําชาติ แต่กีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือคริกเก็ตในศรีลังกา สมาคมรักบี้ก็เป็นที่นิยมเช่นกัน กีฬายอดนิยมอื่น ๆ ได้แก่ กีฬาทางน้ําแบดมินตันกรีฑาฟุตบอลบาสเก็ตบอลและเทนนิส โรงเรียนและวิทยาลัยของศรีลังกาจัดทีมกีฬาและกรีฑาเป็นประจำในการจัดการแข่งขันระดับจังหวัดและระดับชาติ แข่งขันคริกเก็ตเวิลด์คัพในปี 1996 และการเป็นรองแชมป์สองครั้งหลังจากนั้นได้นําศรีลังกาไปสู่จุดสูงสุดในฐานะผู้นําระดับโลกด้านคริกเก็ต ถ้าเราได้ติดตามประวัติศาสตร์ด้านกีฬาของศรีลังกา ปี 1948 (พ.ศ. 2491) เป็นปีทองของกีฬา ศรีลังกาเข้าร่วมโอลิมปิคครั้งแรกในปี 1948 ศรีลังกาชนะ 2 เหรียญเงินในการแข่งขันกรีฑา ศรีลังกาชนะหลายรางวัลในเกมส์การแข่งขันเครือจักรภพ ชิงแชมป์โลก เอเชี่ยนเกมส์ และเซาท์เอเชี่ยนเกมส์ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ”

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ นิธิมา ยืนยงค์ เจ้าหน้าที่และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยปทุมธานี ประธานThe Accreditation Service for International Schools, Colleagues & Universitiesดร.มอริซ เค. ดิมมอค ผู้อำนวบการกีฬา กระทรวงศึกษาธิการศรีลังกา อุปาลี อมราตุงคะ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย
ในกรุงเทพ ประเทศไทย
13 ธันวาคม 2566

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงาน

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อ การกุศลนานาชาติ ประจำปี ครั้งที่ 57 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภายใต้แนวคิด “ชอปสนุก สุขใจ ได้กุศล” (Shop for a Cause) โดยความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยและ คณะภริยาทูตประจำประเทศไทย ในการนี้ นายสตีเฟ่น เสนานายาเก ซึ่งเป็นคู่สมรสของเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการจัดงานและเป็นกรรมการที่ร่วมรับผิดชอบในการจับฉลากรางวัล ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อของที่ระลึกและการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตไปทั่วโลกผ่าน ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.iredcross.org)